کلیدواژه‌ها = حقیقت
تعداد مقالات: 8
1. بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 402-420

10.22034/jpiut.2021.46172.2834

منیره نادری؛ محمدجواد صافیان؛ حسین اردلانی


2. خوانش الن بدیو از پل قدیس

دوره 14، شماره 30، بهار 1399، صفحه 165-183

10.22034/jpiut.2020.34613.2362

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی


3. انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی

دوره 14، شماره 30، بهار 1399، صفحه 185-205

10.22034/jpiut.2020.38639.2517

نبی الله سلیمانی


6. تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی

دوره 4، شماره 219، پاییز 1389، صفحه 119-136

یوسف نوظهور؛ بیت الله ندرلو


7. حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر

دوره 2، شماره 205، زمستان 1387، صفحه 107-124

محمود نوالی


8. فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی

دوره 1، شماره 202، زمستان 1386، صفحه 113-142

محمد اصغری