Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت
کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت

ابراهیم اشنی الوندی؛ مجید اکبری دهقی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 1-22

چکیده
  شناخت و روند شکل­گیری شناخت همواره از جمله مباحث حوزه‌های مختلف علوم بوده و امروزه نیز علوم جدید تأثیر وافری بر روی نحوة مطالعات آن گذاشته است. افراد صاحب­نظر مختلفی از حوزه‌های گوناگون نیز بر روی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب نیتس
اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب نیتس

محمدعلی اژه ای؛ امراله معین

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 23-53

چکیده
  مسئلة اختیار از مهم­ترین مسایل مورد توجه لایب­نیتس است. او از این مسئله تحلیلی را ارائه داده است که در آن می­خواهد نشان دهد انسان و خداوند به معنای مشابهی مختارند. او در راستای ارائة راه حل خود برای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشلایرماخر
هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشلایرماخر

حسین کلباسی؛ غلامحسین احمدی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 55-77

چکیده
  نوشتة حاضر به معرفی آراء و اندیشة اشلایرماخر در علم هرمنوتیک می‌پردازد. علم هرمنوتیک تا پیش از قرن هیجدهم به سیاق تبار یونانی‌اش در خدمت تفسیر متن مقدس قرار داشت و با استفاده از شیوة معانی بیان و نقادی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیلی بر نظریة اشیاء ماینونگ
تحلیلی بر نظریة اشیاء ماینونگ

لیلا کیان خواه؛ محمد سعیدی مهر

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 79-106

چکیده
  آلکسیوس ماینونگ یکی از فیلسوفان معاصر است که با نگرش خاص به مباحث وجودشناسی تأثیرات فراوانی را در بسیاری از فلسفه‌های مابعد خود و نیز مباحث منطق جدید بر جای گذاشته است. تفکرات او تا حد زیادی متأثر از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر
حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر

محمود نوالی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 107-124

چکیده
  در ضمن مطالعاتِ تطبیقی همواره ملاحظه می­شود که اکثر افکار و آراء فلاسفه جدید و معاصر، به نحوی پراکنده ولی به صورت روشن در نزد عرفا و بعضی از فلاسفه و دانشمندان ایرانی نیز مطرح­ شده­اند. ملاحظة این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نظریة ادراکات اعتباری و نتایج علمی و عملی آن
نظریة ادراکات اعتباری و نتایج علمی و عملی آن

حمیدرضا هاشمی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 125-156

چکیده
  نظریة ادراکات اعتباری، در ساختار کلی­اش نظریة جدیدی است که از سوی مفسر کبیر و حکیم مسلمان مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی در عرصة مباحث فلسفی قدم نهاده است. آموزه­های مطرح شده در مباحثی از علم منطق  ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال
در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال

علیرضا آزادی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، صفحه 1-17

چکیده
  بیش از چهار یا پتج دهه نیست که هرمنتوتیک هایدگر و گادامر مورد توجه اهل تحقیق قرار گرفته شده است؛ با این حال در طول این مدت کوتاه ما شاهد انتقادها و برخوردهای تندی نسبت به اندیشه­های هرمنیوتیکی آنها بوده­ایم. ...  بیشتر