دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مقالات، پاییز 1397، صفحه 1-360 

مقاله علمی- پژوهشی

1. Five Answers on Pragmatism

صفحه 1-14

سوزان هاک


7. Naturalizing Self-Consciousness

صفحه 145-170

رابرتو هوراسیو دِ سَ پِرِیرا


11. Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo

صفحه 219-240

محمد باقر قمی؛ مهدی قوام صفری


13. Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life

صفحه 259-269

سیده زهرا رشیدی فرد؛ رضا اکبری؛ محسن جوادی


16. Spinoza on Method

صفحه 307-322

محسن تهرانی؛ سید مصطفی شهر آیینی