دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، مقالات، پاییز 1399، صفحه 1-400 
11. Quine on Charity and Rationality

صفحه 134-147

10.22034/jpiut.2020.29178.2097

حمیدرضا محبوبی آرانی؛ مجتبی درایتی


12. Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology

صفحه 148-168

10.22034/jpiut.2020.40314.2587

سیمین مولایی بیرگانی؛ محسن غرویان؛ مهدی نجفی افرا


14. Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality

صفحه 181-195

مهرداد پارسا خانقاه؛ علی فتح طاهری


20. The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems

صفحه 274-288

10.22034/jpiut.2020.40721.2613

فتانه جلال کمالی؛ علی صادقی شهپر؛ مرتضی رزاق پور؛ حسین اردلانی


23. Transformation and Transcendence of Artistic Form in Plato's Aesthetic Theory

صفحه 316-331

10.22034/jpiut.2018.8016

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی