Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
مؤلف به مثابه مهمان متن نه روح متن (بر اساس رویکرد رولان ‌بارت به مفهوم مؤلف)
مؤلف به مثابه مهمان متن نه روح متن (بر اساس رویکرد رولان ‌بارت به مفهوم مؤلف)

مرضیه پیراوی ونک؛ اعظم حکیم

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 1-17

چکیده
  رولان‌بارت در سال 1968 در مقاله‌ای ـ که اکنون متن بسیار معروف و شناخته شده‌ای است ـ مرگ مؤلف را اعلام کرد. صراحت بیان این نظریه جسورانه باعث شد که برخی مفسرین آن را مرگ بر مؤلف تفسیر کنند. مرگ مؤلف یا مرگ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 19-46

چکیده
  در عرفان ابن­عربی و فلسفۀ صدرایی، علم، از حیث بدیهی بودن مفهومش و در نهایت خفا بودن حقیقتش، حکم وجود را دارد. هیچ چیزآشکارتر و روشن­تر از مفهوم علم نیست تا به واسطۀ آن بتوان علم را تعریف کرد؛ همچنان­که ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 47-67

چکیده
  دکارت در تأمّل نخست شک‌هایی را دربارة‌ هر چیزی که می‌توان در آن تردید کرد، مطرح می‌کند و در تأمّلات بعدی می‌کوشد به همة این شک‌ها، به‌نوعی پاسخ گوید و با این کار نشان دهد که حتی با وجود شک‌های افراطی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاهی تحلیلی و انتقادی به شهودگروی اخلاق‌شناختی تامس‌رید
نگاهی تحلیلی و انتقادی به شهودگروی اخلاق‌شناختی تامس‌رید

علی اکبر عبدل آبادی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 103-120

چکیده
  در این مقاله کوشیده‌ام تا با روشی توصیفی- تحلیلی، ابتدا از نظریّۀ اخلاق‌شناختی تامس‌رید، فیلسوف اسکاتلندی سدۀ هجدهم، دربارۀ چگونگی ادراک و تصدیق ارزشها و هنجارهای اخلاقی، که به «شهودگروی مبتنی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تأملی بر نفی مابعدالطبیعه متعالی در فلسفه کانت بر پایه اثبات ایدئالیسم استعلایی
تأملی بر نفی مابعدالطبیعه متعالی در فلسفه کانت بر پایه اثبات ایدئالیسم استعلایی

علی اصغر مروت؛ محمدعلی اژه ای

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 173-194

چکیده
  مفاهیم پیشینی که هم در فیزیک نیوتنی برای توصیف اشیاء تجربه‌پذیر و هم در مابعدالطبیعه متعالی برای توصیف اشیاء تجربه‌ناپذیر به‌کار گرفته می‌شوند، از نظر کانت فقط بر اشیاء تجربه‌پذیر (=پدیدارها) قابل ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
هویت عدد در فلسفه تحلیلی فرگه
هویت عدد در فلسفه تحلیلی فرگه

عبدالرضا صفری

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 69-101

چکیده
  تبیین و تحلیل هویت عدد در قلمرو و بنا بر معیارهای فلسفه تحلیلی فرگه هدف اصلی این مقاله است.و دست آورد مهم آن ورود مقوله های مفهوم و مصداق مفهوم هم قوه،در تعریف ماهیت عدد ودر نتیجه ارایه ی برداشتی نو از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
انسان شناسی پلاگیوس
انسان شناسی پلاگیوس

قربان علمی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 121-144

چکیده
  یکی ازمسائل اساسی مطرح در اندیشه پلاگیوس که سبب شکل گیری مناقشه مهمی با آگوستین متفکر پر نفوذ کلیسای مسیحی گردید چیستی طبیعت انسان، ماهیت گناه، گناه ازلی و آثار آن، طبیعت و اراده انسان و راه نجات است. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اخلاق در پدیده‌شناسی هوسرل
اخلاق در پدیده‌شناسی هوسرل

حسن فتح‌زاده

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 147-171

چکیده
  هوسرل با آغاز از جهان آگاهی اگو و تاکید بر باقی ماندن در این قلمرو، متهم به نادیده گرفتن غیریت مطلق «دیگری» و تقلیل آن به حضور آگاهی است. در واقع وی با تقلیل «دیگری» اخلاق را از دست می‌دهد و بنابراین خشونت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم
مفهوم "نیستی" در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین

علی اصغر مصلح؛ مرتضی گودرزی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، صفحه 193-214

چکیده
  تحلیل بحثِ نیستی در فلسفۀ هایدگر به خصوص در آثار متأخرِ وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقتِ هستی و آشکارگی قائل است، اهمیتی به سزا در تاریخ فلسفۀ غرب دارد. هایدگر این بحث را در فرازهایِ مختلف، ...  بیشتر