Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن

فاطمه بنویدی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 1-20

چکیده
  شعر در فرهنگ‌های مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و با رویکردهای گوناگونی به آن نگاه شده است. در مقالۀ حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به شعر نگریسته‌ایم و از دیدگاه یکی از پدیدارشناسان فرانسوی، میکل دوفرن، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی: گذر هوسرل از پروژه استعلایی
زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی: گذر هوسرل از پروژه استعلایی

علیرضا حسن پور

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 21-35

چکیده
  در این مقاله از طریق شرح اجمالی نظر هوسرل دربارۀ زمان-آگاهی و به‌خصوص تمرکز بر سطح سوم زمانمندی، استدلال شده است که در واپسین تأملات وی درباب زمان که در دست‌نوشته‌های C منتشر شده است، چرخشی در پدیدارشناسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
طرح «علم زیست جهان» در اندیشه متاخر هوسرل
طرح «علم زیست جهان» در اندیشه متاخر هوسرل

لیلا سیاوشی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 37-60

چکیده
  هدف از این نوشتار بدست دادن فهمی روشن از مفهوم چالش برانگیز «علم زیست جهان» در کتاب بحران علوم اروپایی و پدیده شناسی استعلایی و معنای این طرح نزد هوسرل است. در این خصوص، نخست توجه به تمایز گذاری و ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیّت در فلسفه هوسرل
رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیّت در فلسفه هوسرل

محمود صوفیانی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 63-93

چکیده
  در این مقاله می­کوشیم با نشان­دادن شرایط عینیت و مؤلفه­های بنیادی آن در پدیدارشناسی هوسرل رابطه دوسویه و دیالکتیکی آن­ها را آشکار کنیم. آگاهی استعلائی و ساختار قصدی آن اصلی­ترین شرط امکان عینیت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن
جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن

مسعود علیا

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 95-109

چکیده
  میکل دوفرن، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، در رشته‎‌ای از آثار خویش، به ویژه مهم‌ترین اثرش به نام پدیدارشناسی تجربه زیبایی‌شناسانه، توصیفی منظومه‌وار از تجربه زیبایی‌‌شناسانه به دست داده است. این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل
تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل

حسن فتح‌زاده

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، صفحه 111-124

چکیده
  پدیده­ شناسی با تقلیل تاریخ و فعلیت اشیاء، به پدیده ­های محض دست می­ یابد، و بدین ترتیب سرزمین ویژه خود را خود می ­سازد. اما با تقلیل پدیده ­شناختی «جهان» را از کف می­ دهیم و باید ...  بیشتر