Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو
امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 1-22

چکیده
  آکراسیا هنگامی رخ می‌دهد که فاعل، در حالی که می‌تواند بهترین را انجام دهد برخلاف حکمِ همه‌جانبه‌نگرِ خویش به بهترین، رفتار کند. این سقراط بود که اولین بار مسئله را مطرح کرد. وی می‌گفت وقوع آکراسیا ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاه انتقادی گادامر به هوسرل
نگاه انتقادی گادامر به هوسرل

علیرضا آزادی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 23-42

چکیده
  هوسرل، علاوه بر دیلتای و هایدگر، یکی از کسانی است که گادامر در "حقیقت و روش" بارها به وی اشاره نموده و از اندیشه هایش تاثیر پذیرفته است. مواجهه گادامر با هوسرل، علی رغم عظمت او در نزد گادامر و تاثرش از وی، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفة کانت
نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفة کانت

جواد امین خندقی؛ علی سلمانی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 43-60

چکیده
  کانت در «نقد قوة حکم» امر زیبا را در چهار دقیقه متناظر با احکام منطقی بررسی می‌کند. او در دقیقة سوم بر مبنای تحلیل مفهوم کلیدی «غایت‌مندی»، به تعریفی فرم‌محور از زیبایی یعنی غایت‌مندی بدون ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی
راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی

فرزاد حاجی میرزائی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 61-78

چکیده
  هدف از جستار کنونی بررسی راه حل هگل در برخورد با ثنویتِ ذهن و عین دکارتی است. معنای چنین دوگانگی‌ای این است که ما در امر شناخت با دو قلمرو جداگانه و کاملاً مباین با یکدیگر روبرو هستیم: قلمرو اندیشه‌ها، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تراکتاتوس ؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به فلسفه
تراکتاتوس ؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به فلسفه

سحر روحانی؛ یوسف نوظهور

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 79-95

چکیده
  ویتگنشتاین اندیشمندی است که از سویی فلسفه را مولِّد آشفتگی ذهنی می‌داند و از سوی دیگر فیلسوف را در مقام یک درمانگر می‌خواهد. این نگرش دوسویه نسبت به فلسفه، از تراکتاتوس آغاز می‌شود و سپس با قول به تنوع ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی نسبت میان ایمان و عقلانیّت در نگاه کرکگور
بررسی نسبت میان ایمان و عقلانیّت در نگاه کرکگور

شیما شهریاری

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 97-120

چکیده
  سورن کرکگور یک از تأثیرگذارترین فیلسوفان و الاهی‌دانان مسیحی در قرن نوزدهم بود. او در خصوص نسبت میان ایمان و عقلانیّت دیدگاهی را طرح کرده که امروزه مورد توجّه بسیاری از الاهی‌دانان و فیلسوفان قرار گرفته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاهی تحلیلی- انتقادی به آرای جی.ئی.مور دربارۀ نسبت
نگاهی تحلیلی- انتقادی به آرای جی.ئی.مور دربارۀ نسبت "شهود" با توجیه احکام اخلاقی

علی اکبر عبدل آبادی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 121-137

چکیده
  در این مقاله، کوشیده ام تا با روشی تحلیلی-انتقادی به این پرسش پاسخ دهم که، از نظر مور، شهود اخلاقی چه نسبتی با توجیه احکام اخلاقی دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، با تفکیک دو معنای «شهود» در آرای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
در پاسخ به «چرایی»
در پاسخ به «چرایی»

حسن فتح‌زاده

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 139-154

چکیده
  در پاسخ به چراییِ پدیده‌ها دست به تبیین آن‌ها می‌زنیم، و تبیین چیزی نیست جز نسبت دادن پدیده‌ها به پدیده‌های شناخته‌شده‌ی دیگر و در نهایت طرح نظریه‌ای فراگیر جهت وحدت بخشیدن میان پدیده‌های متکثر. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل خوانش هیدگر از نقد اوّل ایمانوئل کانت
تحلیل خوانش هیدگر از نقد اوّل ایمانوئل کانت

حسین کلباسی اشتری؛ حمید اسکندری

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 155-175

چکیده
  مارتین هیدگر در کتابِ «کانت و مسئلۀ متافیزیک»، با چشم‌پوشی از تفاسیری که غالباً «نقدِ عقلِ محض» را یک پروژۀ معرفت‌شناسانه دانسته‌اند، آن را به‌منزلۀ اثری هستی‌شناسانه شرح می‌کند. وی می‌کوشد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری

رضا ماحوزی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 177-196

چکیده
  کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه عقل نظری در نقد اول و احکام اخلاقی عقل عملی در نقد دوم متمایز سازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه؟
افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه؟

محمد جواد موحدی؛ سعید بینای مطلق

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 197-213

چکیده
  مفهوم عدالت، آنگونه که در کتاب جمهوری آمده است، برای افلاطون، مفهومی انتزاعی و زاییده‌ی ذهن است که سقراط با استفاده از روش مامایی‌اش می‌کوشد تا آن را خلق کند. در واقع، افلاطون اگرچه بحث راجع به عدالت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی با تأکید بر آراء ویتگنشتاین
ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی با تأکید بر آراء ویتگنشتاین

محمدحسین مهدوی نژاد؛ امیرعباس علیزمانی؛ افلاطون صادقی؛ زینب شکیبی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، صفحه 215-236

چکیده
  یکی از مشخصة های مهم فلسفة تحلیلی عبارت است از عطف توجه به زبان و کوشش برای بیرون کشیدن معانی و ظرایف نهفته در پس آن به منظور حل و یا منحل کردن مسائل فلسفی. هر سه پایه گذاران فلسفه تحلیلی، یعنی فرگه، راسل ...  بیشتر