دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، مقالات، بهار 1394، صفحه 1-255 

مقاله علمی- پژوهشی

1. امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو

صفحه 1-22

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی


2. نگاه انتقادی گادامر به هوسرل

صفحه 23-42

علیرضا آزادی؛ اشرف فرهادی


11. افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه

صفحه 197-213

محمد جواد موحدی؛ سعید بینای مطلق


12. ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین

صفحه 215-236

محمدحسین مهدوی نژاد؛ امیرعباس علیزمانی؛ افلاطون صادقی؛ زینب شکیبی