دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، مقالات، بهار 1393، صفحه 1-235 

مقاله علمی- پژوهشی

1. اشراق و شهود از نگاه افلاطون

صفحه 1-26

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مجید صدرمجلس


3. هگل، هایدگر و مسالۀ زمان

صفحه 49-96

محمدمهدی اردبیلی؛ علیرضا آزادی


5. شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر

صفحه 93-112

محمدصادق زاهدی؛ خدیجه اصلی بیگی


10. معرفت‌شناسی فضیلت‌محور و مسئله توجیه

صفحه 183-193

سعیده فخار نوغانی؛ رضا اکبری؛ جهانگیر مسعودی