The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
«مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی»
1. «مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی»

علی آزادی؛ مسعود امید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43506.2740

چکیده
  فلسفه برای کودکان(فبک)، برنامه ای است که توسط میتو لیپمن و در بستر فلسفه پراگماتیسم و به تاثر از نظریه های روانشناسی جدید به ویژه نظریات ویگوتسکی به ظهور رسیده است.این برنامه، بی تردید دارای پیشفرضها ...  بیشتر
Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Edo State in Southern Nigeria
2. Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Edo State in Southern Nigeria

امانوئل آسیا؛ آنتونی آسئخااونو

دوره 15، شماره 36 ، پاییز 1400، ، صفحه 213-227

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46154.2832

چکیده
  Truth and knowledge are essentially the dictates of some rationality or metaphysical ordainment. By sense experience man is capable of accounting for his past, contemplate his life and predict his future and all of reality, for traditional Africa, however (as is the case with most native societies), there is another mode of knowing beyond man’s immediate ...  بیشتر
Philosophical and Epistemological Foundations of Contextualism in Postmodern Urban design and architecture
3. Philosophical and Epistemological Foundations of Contextualism in Postmodern Urban design and architecture

حسین سعدلونیا؛ محمد حسن یزدانی؛ قاسم زارعی؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 15، شماره 36 ، پاییز 1400، ، صفحه 328-343

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.42156.2681

چکیده
  In this essay I present a new and empirically-testable strategy for completing quantum mechanics. In recent decades, urban design and architecture disciplines witnessed plenty of theories and school development. Primarily, those disciplines are inspired by philosophical perspectives. Thus, it is required to have a good deal of perception on the philosophical ...  بیشتر
بررسی مسأله صدق در معرفت‌شناسی دکارت
4. بررسی مسأله صدق در معرفت‌شناسی دکارت

ساجده فیروزبخت؛ سید مصطفی شهرآیینی

دوره 15، شماره 34 ، بهار 1400، ، صفحه 267-283

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.37569.2484

چکیده
  مسأله صدق و نقش آن در معرفت‌شناسی همواره دغدغه اصلی و موضوعی چالش‌برانگیز در عرصه فلسفی بوده است. اغلب مفسران و اندیشمندان تعریف صدق به مطابقت با واقع را پذیرفته و این‌گونه اذعان داشته‌اند که ملاک ...  بیشتر
تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»
5. تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»

احمد حمداللهی

دوره 14، شماره 33 ، زمستان 1399، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35892.2415

چکیده
  در دوره هیوم و بعد از آن، به‌واسطه برخی از آراء و دیدگاه‌های او این انگاره در ذهن و فکر برخی از اندیشمندان شکل ‌گرفته است که تبیین نحوه پیدایش تصورات و مفاهیم یک ‌راه و بلکه تنها راه برای احراز اعتبار ...  بیشتر
فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن
6. فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن

فریدالدین سبط؛ سعیده کوکب

دوره 14، شماره 31 ، تابستان 1399، ، صفحه 479-500

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.36327.2436

چکیده
  این نوشتار تأملی است بر دیدگاه ریچارد سوئین­برن در باب فرضیۀ خداباوری؛ دیدگاهی که ادعا می‌کند فرضیۀ مذکور محتمل‌ترین تبیین برای عالم است و سعی دارد با توسل به اصل سادگی این مدعا را به اثبات رساند. ...  بیشتر
Personal or Impersonal Knowledge?
7. Personal or Impersonal Knowledge?

Susan Haack

دوره 13، شماره 28 ، پاییز 1398، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.35720.2399

چکیده
  Reflections on the contrast between the titles of Popper’s Objective Knowledge and Polanyi’s Personal Knowledge led Haack to explore how Polanyi’s ideas might be used to correct some of the distortions caused by Popper’s refusal to allow any role in epistemology to the knowing subject, and thus to throw light on such questions as the relations ...  بیشتر
Intuition as a Capacity for a Priori Knowledge
8. Intuition as a Capacity for a Priori Knowledge

Henry W. Pickford

دوره 13، شماره 28 ، پاییز 1398، ، صفحه 147-169

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.35724.2403

چکیده
  This article lays the groundwork for a defense of rational intuitions by first arguing against a prevalent view according to which intuition is a distinctive psychological state, an “intellectual seeming” that p, that then constitutes evidence that p. An alternative account is then offered, according to which an intuition that p constitutes non-inferential ...  بیشتر
That Philosophy as Epistemological-Based is Not Debased: A Critique of Post-Modernist/Hermeneutic Critique of Traditional Philosophy
9. That Philosophy as Epistemological-Based is Not Debased: A Critique of Post-Modernist/Hermeneutic Critique of Traditional Philosophy

Wesley Osemwegie؛ Anthony Afe Asekhauno

دوره 11، شماره 21 ، زمستان 1396، ، صفحه 13-23

چکیده
  Over the centuries, beginning with the classic Greeks through the trends of the mid-20th century, philosophical enterprise has been intricately and seemingly irretrievably rooted in the theory of the given—an edification of philosophy as that giant mirror and standard for measuring what counts as knowledge; but is it thus synonymous with or reducible to ...  بیشتر
A Pragmatic Solution to the Value Problem of Knowledge
10. A Pragmatic Solution to the Value Problem of Knowledge

John Greco؛ Sahar Joakim

دوره 11، شماره 21 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-67

چکیده
  We value possessing knowledge more than true belief. Both someone with knowledge and someone with a true belief possess the correct answer to a question. Why is knowledge more valuable than true belief if both contain the correct answer? I examine the philosophy of American pragmatist John Dewey and then I offer a novel solution to this question often called ...  بیشتر
How DoesStrawson Unify Epistemology, Ontology and Logic
11. How DoesStrawson Unify Epistemology, Ontology and Logic

محمدرضا عبدالله نژاد

دوره 6، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  Strawson’s conception of analysis as a ‘connective linguistic analysis’ makes it possible for him to achieve an indefinitely large range of ideas or concepts among them are certain numbers of fundamental, general and pervasive concepts or concept-types which not only are pre-theoretical or ahistorical, but also together constitute a structural ...  بیشتر
ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفۀ اسلامی
12. ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفۀ اسلامی

منصور ایمان پور

دوره 3، شماره 210 ، تابستان 1388، ، صفحه 27-46

چکیده
  یکی از مباحث مهم و تأثیرگذاری که در فلسفۀ اسلامی وجود دارد و امروزه، تحتقابل طرح است، مسئلۀ بدیهیات در حوزة تصورات و « معرفت شناسی » عنوانتصدیقات است . این مسئله با وجود اهمیت فراوان و نقش بی بدیلش ...  بیشتر
جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور
13. جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور

محمد جواد صافیان؛ عبدالله امینی

دوره 3، شماره 210 ، تابستان 1388، ، صفحه 75-92

چکیده
  فلسفۀ شوپنهاور، تا آنجا که به جهان به عنوان بازنم ود، نحوة شناخت و رابط ۀمیان فاعل شناسا و متعلق شناخت می پردازد، هم سو با فلسف ۀ نظری کانت وشناختشناسی اوست. هم رسالۀ دکترای شوپنهاور و هم بخش اول اثر مشهورجهان ...  بیشتر
کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت
14. کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت

ابراهیم اشنی الوندی؛ مجید اکبری دهقی

دوره 2، شماره 205 ، زمستان 1387، ، صفحه 1-22

چکیده
  شناخت و روند شکل­گیری شناخت همواره از جمله مباحث حوزه‌های مختلف علوم بوده و امروزه نیز علوم جدید تأثیر وافری بر روی نحوة مطالعات آن گذاشته است. افراد صاحب­نظر مختلفی از حوزه‌های گوناگون نیز بر روی ...  بیشتر
تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه
15. تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه

محسن کدیور؛ مریم سالم

دوره 1، شماره 199 ، تابستان 1385، ، صفحه 155-174

چکیده
  عقول در حکمت متعالیه در دو سلسله طولی و عرضی قرار دارند و همگی جواهری ممکن، ازلی، ابدی، عاقل و کلی می باشند. این جواهر مجرد که وجودشان در حکمت متعالیه کاملا پذیرفته شده است، نقش وجودشناختی خاصی در نظام ...  بیشتر