Journal of Philosophical Investigations
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46849.2888

چکیده
  این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از دکترین حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری‌ای را برجسته می‌کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیب و پوشیدگی هستی و حقیقت را ...  بیشتر
The Objectivity of Science
The Objectivity of Science

Howard Sankey

دوره 17، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.17473

چکیده
  The idea that science is objective, or able to achieve objectivity, is in large part responsible for the role that science plays within society. But what is objectivity? The idea of objectivity is ambiguous. This paper distinguishes between three basic forms of objectivity. The first form of objectivity is ontological objectivity: the world as it is in itself ...  بیشتر
The Deficits of Scientific Scepticism: Revisiting the Higher Values of Contextualistic Pluralism in Justification of Truth and Knowledge Claims
The Deficits of Scientific Scepticism: Revisiting the Higher Values of Contextualistic Pluralism in Justification of Truth and Knowledge Claims

Anthony Etuk

دوره 17، شماره 45 ، دی 1402، ، صفحه 116-127

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.57961.3587

چکیده
  Scientific scepticism, fundamentally, questions the veracity and epistemic value of claims not supported by scientific evidence. Motivated by the assumption that only the empirical investigation of reality leads to the truth, the scientific sceptics often maintain that only scientific method is best suited for this purpose. Claims found to be wanting in scientific ...  بیشتر
تبیین معرفت‌شناختی تجربه در اندیشه دکارت
تبیین معرفت‌شناختی تجربه در اندیشه دکارت

سیدمصطفی شهرآیینی؛ مجتبی جلیلی

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 634-649

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56427.3528

چکیده
  چنین می‌نماید که با توجه به مبانی فکری دکارت، به‌سادگی نمی‌توان دربارة امکان تجربه در فلسفة او سخن گفت چراکه او در شاهکار فلسفی‌اش، تأملات در فلسفة اولی، از همان آغاز با طرح شک افراطی بساط عالم حس را ...  بیشتر
The Relativity of the Subject of Truth in Alain Badiou’s Philosophy
The Relativity of the Subject of Truth in Alain Badiou’s Philosophy

زهرا سارا نمایندگی؛ علی فتح طاهری؛ علی نقی باقرشاهی

دوره 16، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 242-256

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50398.3123

چکیده
  Badiou offers a concept of the subject that is completely intertwined with event and truth; in his view, the subject is not an isolated and secluded entity that is supposed to contemplate the world only, rather it is linked to the event, and as a faithful element, initiates the process of truth. Every human being is not necessarily a subject, but in the face ...  بیشتر
رورتی در مقابل هابرماس: چرخش پراگماتیک نسبت به صدق و کاربست آن در سازماندهی روابط توجیهی
رورتی در مقابل هابرماس: چرخش پراگماتیک نسبت به صدق و کاربست آن در سازماندهی روابط توجیهی

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف؛ محمدحسن حیدری

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 378-394

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52331.3273

چکیده
  بحث میان هابرماس و رورتی ناظر به امکان یا عدم امکان سازماندهی روابط توجیهی بر اساس صدق است. هر دو برای اجتناب از بن­بست­های رویکرد معرفت­شناختی به صدق، چرخشی پراگماتیک را پیشنهاد می­کنند. اختلاف ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مفهوم خدا در کتاب اثولوجیا و رسائل فلسفی کندی
بررسی تطبیقی مفهوم خدا در کتاب اثولوجیا و رسائل فلسفی کندی

حسن عباسی حسین آبادی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 903-926

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45405.2788

چکیده
  خدای فلسفی با مفاهیم و اصطلاحات فلسفی مانند «وجود»، «علت»، «فعل محض» تبیین می‌شود که در اثولوجیا علاوه ‌بر آنها از «واحد محض»، و «نور» و «نااندیشیده بودن» نیز سخن گفته ...  بیشتر
Philosophy, Science, Capitalism and Truth
Philosophy, Science, Capitalism and Truth

اسلاوی ژیژک

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1400، ، صفحه 36-52

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.13837

چکیده
  Fascinated by the recent scientific progress, even some philosophers today claim that philosophy is dead and that natural sciences (quantum cosmology, cognitive sciences) can answer questions which were once considered a domain of metaphysics: is our universe finite? Do we have free will? etc. The essay tries to problematize this claims by raising a series of ...  بیشتر
The Interaction of Science and Philosophy in the Present Age Two Dutch Philosophers: Herman Philipse and Hans Achterhuis
The Interaction of Science and Philosophy in the Present Age Two Dutch Philosophers: Herman Philipse and Hans Achterhuis

هانس داسن

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1400، ، صفحه 72-82

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.13840

چکیده
  Herman Philipse considers “religious beliefs, faith and religion [to be] incompatible with science or reason”; he defines religion scientifically and specifically rejects religious doctrine. He describes reason “… as the whole of methods of empirical scientific research and critical discursive thinking as they have evolved in the scientific ...  بیشتر
Quine on Charity and Rationality
Quine on Charity and Rationality

حمیدرضا محبوبی آرانی؛ مجتبی درایتی

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1399، ، صفحه 134-147

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.29178.2097

چکیده
  W. V. Quine borrows the principle of charity from Neil Wilson, but modifies and enriches its content to fit into his naturalistic philosophy and epistemology. While Wilson ties this principle to the notion of truth, Quine’s attempts in finding a ground for it lead him to the concept of common rationality shared by all human beings, which is ultimately what ...  بیشتر
Theory of Knowledge in Islamic Intellectual Tradition
Theory of Knowledge in Islamic Intellectual Tradition

حسین واله

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1399، ، صفحه 332-356

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.28176.2042

چکیده
  Early Muslim philosophers, theologians, logicians and experts in jurisprudence understand knowledge as “firm true belief supported by evidence”. They consider conjectures as a kind of ignorance, the domain of certain knowledge confined in necessary truths; and the domain of uncertain knowledge limited to contingent facts. From their definitions and ...  بیشتر
خوانش الن بدیو از پل قدیس
خوانش الن بدیو از پل قدیس

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 165-183

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.34613.2362

چکیده
  فلسفه و الهیات سیاسی معاصر از جنبه‌های مختلف به خوانش دوباره‌ی پل رسول دست زده‌اند. اما نزد بدیو این توجه در مواجهه با وضعیت بیمار فلسفه‌ی معاصر و تبدیل شدن آن به سفسطه صورت می‌گیرد و پل به‌عنوان پادفیلسوف، ...  بیشتر
انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی
انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی

نبی الله سلیمانی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 185-205

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.38639.2517

چکیده
  رورتی با به چالش‌کشیدن کل سنت‌ فلسفی غرب که به عقیده او باعث دوگانه‌‌انگار‌ی‌های مختلف بیفایده نظری در طول تاریخ فلسفه شده است،درصدد است در بستر"فرهنگ رستگاری‌بخش ادبی"به ساختار‌شکنی مسائل مختلف ...  بیشتر
پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)
پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین)

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 389-409

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32501.2275

چکیده
  به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم‌‌ بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه ...  بیشتر
Five Answers on Pragmatism
Five Answers on Pragmatism

سوزان هاک

دوره 12، شماره 24 ، مهر 1397، ، صفحه 1-14

چکیده
  Prof. Haack answers a series of questions on pragmatism, beginning with the origins of this tradition in the work of Peirce and James, its evolution in the work of Dewey and Mead, and its influence beyond the United States in, for example, the Italian pragmatists and the radical British pragmatist F. C. S. Schiller. Classical pragmatism, she observes, is a rich ...  بیشتر
تفسیر واسازانة هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت1
تفسیر واسازانة هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت1

علی‌اصغر مصلح؛ رضا دهقانی

دوره 6، شماره 10 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 159-180

چکیده
  تفسیر هایدگر از افلاطون مربوط به دورة‌ دوم اندیشة‌ وی موسوم به چرخش است. او در کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت به تفسیر تمثیل غار افلاطون می‌پردازد. هایدگر در این کتاب از طریق واسازی سنت مابعدالطبیعی ...  بیشتر
تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی
تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی

یوسف نوظهور؛ بیت الله ندرلو

دوره 4، شماره 219 ، آذر 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
   فلسفۀ ­تحلیلی[i] (Analytic Philosophy)، به عنوان جنبش فلسفی غالب در دنیای معاصر انگلیسی­زبان، برخلاف رقیب خود، فلسفۀ ­قاره­ای، در بازشناسی هویت خویش دچار بحران عظیمی‌شده است. به­طوری­که فیلسوفان ...  بیشتر
حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر
حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر

محمود نوالی

دوره 2، شماره 205 ، دی 1387، ، صفحه 107-124

چکیده
  در ضمن مطالعاتِ تطبیقی همواره ملاحظه می­شود که اکثر افکار و آراء فلاسفه جدید و معاصر، به نحوی پراکنده ولی به صورت روشن در نزد عرفا و بعضی از فلاسفه و دانشمندان ایرانی نیز مطرح­ شده­اند. ملاحظة این ...  بیشتر
فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی
فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی

محمد اصغری

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، ، صفحه 113-142

چکیده
  در این مقاله به کنکاش در میان اندیشه­های مختلف رورتی پرداخته­ا­یم و نتیجة تحقیق حکایت از آن دارد که وی چندین ویژگی و خصلت مهم را به سنّت فلسفی مغرب زمین، که از زمان افلاطون تا زمان حاضر تداوم یافته ...  بیشتر
پارادوکسهای منطقی
پارادوکسهای منطقی

رضا رسولی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، ، صفحه 21-43

چکیده
   پارادوکس های منطقی یک عبارت یا یک جمله خود ارجاع معیوب اند که هم فرض صدق آن مستلزم تناقض است و هم فرض کذب آن. لذا از آنجا که پارادکس های منطقی درستی مهم ترین تئوری های منطقی و فلسفی مانند تعریف خبر به صدق ...  بیشتر