Journal of Philosophical Investigations
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46849.2888

چکیده
  این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از دکترین حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری‌ای را برجسته می‌کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیب و پوشیدگی هستی و حقیقت را ...  بیشتر
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون

علی اولنج؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49399.3078

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول آموزه‌ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه‌ی ملاصدرا بازیافته است. اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه ...  بیشتر
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت

سید مختار مومنی؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52427.3279

چکیده
  بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به‌هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می‌یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به‌رغم ...  بیشتر
ارزیابی و مقایسة دو نظریة منطق ربط و نظام تابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها بر اساس روش‌شناسی استنتاج بهترین تبیین و مدل کمی پریست
ارزیابی و مقایسة دو نظریة منطق ربط و نظام تابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها بر اساس روش‌شناسی استنتاج بهترین تبیین و مدل کمی پریست

مرتضی حاج حسینی؛ مسعود الوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58188.3595

چکیده
  ظهور منطق‌های غیرکلاسیک در چند دهة اخیر، مسأله گزینش معقول منطق‌ها را به میان کشیده است. در این مقاله با این فرض که نظریه‌های منطقی از نظریات علمی مستثنی نیستند و بر اساس روش شناسی پسینی استنتاج بهترین ...  بیشتر
نگاه منطبق بکت و هایدگر به مسئله مرگ با تکیه بر نمایش آخر بازی
نگاه منطبق بکت و هایدگر به مسئله مرگ با تکیه بر نمایش آخر بازی

محمود صوفیانی؛ محمد فرهمند؛ ابراهیم دانش؛ حسین اصل عبداللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59885.3663

چکیده
  مسئلۀ مرگ همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین سؤالات انسان بوده و هست. چیستی مرگ و چگونگی فرار از آن یا حتی دست یافتن به اکسیر جاودانگی همواره یکی از موضوعات مهم تاریخ ادبیات بوده است. موضوع ...  بیشتر
شناسایی مؤلفه‌های انسان فرهیخته از منظر فلسفی
شناسایی مؤلفه‌های انسان فرهیخته از منظر فلسفی

مظهر بابائی؛ پرستو صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60288.3694

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های فلسفی انسان فرهیخته از نگاه اساتید دانشگاه بود. رویکرد پژوهش، کیفی با پارادایم تفسیری بود و از روش‌های پژوهش اسنادی - کتابخانه‌ای، توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش «تحلیل ...  بیشتر
مقایسه آراء مارتین هایدگر و جلال آل احمد در قبال تکنولوژی
مقایسه آراء مارتین هایدگر و جلال آل احمد در قبال تکنولوژی

حسین روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57354.3571

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه آراء هایدگر و آل احمد در قبال تکنولوژی است. در راستای نیل به این هدف، در بادی امر، نسبت وثیق میان سوبژکتیویسم و تکنولوژی مدرن به نزد هایدگر مورد واکاوی قرار می‌گیرد و متعاقباً ...  بیشتر
ترسیم هندسه هستی‌شناسی فضا زمان بر اساس مبانی معرفت‌شناختی ملاصدرا و انیشتین
ترسیم هندسه هستی‌شناسی فضا زمان بر اساس مبانی معرفت‌شناختی ملاصدرا و انیشتین

میثم مزکاء؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59948.3669

چکیده
  هدف: از این نوشتار، تبیین کیفیت ایجاد و بررسی ذاتیات فضازمان بر اساس فلسفه صدرایی و قیاس آن با گزارههای فیزیکال است. روش پژوهش: در این مقاله بنحو توصیفی تحلیلی دو مسئله مورد کنکاش قرار گرفت. یافته‌ها: ...  بیشتر
Whether Hegel is a Pantheist? Spinoza in Hegel’s Pantheism
Whether Hegel is a Pantheist? Spinoza in Hegel’s Pantheism

Khanh Trinh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61379.3746

چکیده
  Does Hegel embrace pantheism? He faced accusations from his orthodox peers who adhered to Pantheism, a phrase that was commonly associated with atheism during his day. This study presents a counterargument to the assertion made by several contemporary orthodox contemporaries that Hegel is pantheistic. Hegel can be classified as a semi-pantheist. The manuscript ...  بیشتر
فوکو و هستی‌شناسیِ رمان: واسازی مفهوم خانه
فوکو و هستی‌شناسیِ رمان: واسازی مفهوم خانه

عارف دانیالی؛ کاظم موسی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60672.3718

چکیده
  موضوع مقالۀ حاضر تحلیل فوکو از هستی‌شناسی رمان است؛ این پژوهش با خوانشی بینارشته‌ای نشان می‌دهد هستی‌شناسیِ رمان بر واسازی مفهوم خانه مبتنی است: شخصیت‌های رمان برخلاف شخصیت های حماسۀ یونانی و کتاب ...  بیشتر
?Is Ethical Religion Possible
?Is Ethical Religion Possible

Amita Valmiki

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61535.3762

چکیده
  Abstract The paper concentrates on the philosophical discourses of four thinkers – Soren Kierkegaard, M. K. Gandhi, R. D. Ranade and B. R. Ambedkar on Ethics and Religion. Sore Kierkegaard, whose journey in philosophy made him pass through the aesthetic stage to ethical stage and ultimately landed in the realm of “faith”; where an individual ...  بیشتر
مقایسه هستی شناسی مارتین هایدگر و ژیل دلوز از بعد اجتماعی: فوگ در برابر ریتورنلو
مقایسه هستی شناسی مارتین هایدگر و ژیل دلوز از بعد اجتماعی: فوگ در برابر ریتورنلو

فریده آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60234.3687

چکیده
  هدف این مقاله ایجاد پیوندهای میان هستی‌شناسی و فرم‌های موسیقیایی است. برای رسیدن به این هدف هستی‌شناسی بنیادین هایدگر را در برابر هستی‌شناسی درون‌ماندگار دلوز قرار می‌دهیم تا بتوانیم از امکانات ...  بیشتر
Consciousness and Cognition in Kant's First Critique
Consciousness and Cognition in Kant's First Critique

Roberto Pereira

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61729.3770

چکیده
  This paper has the ambitious aim to clarify the putative different meanings of "consciousness" in Kant's Critique, particularly focusing on the concept of apperception. Often misinterpreted merely as the potential for self-attributions of experiences and mental states—technically, as the individual's ability to knowingly refer to himself—such ...  بیشتر
رابطه عشق الهی و عشق به دیگری از دیدگاه سورن کی‌یرکگور
رابطه عشق الهی و عشق به دیگری از دیدگاه سورن کی‌یرکگور

مرضیه بیگدلی؛ بیژن عبدالکریمی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59248.3644

چکیده
  این نوشتار از چرایی سخن کی­یرکگور در باب عشق نشأت می‌گیرد. کی­یرکگور، آغازگر جریان فلسفی اگزیستانسیالیسم و یکی از الهی‌دانان بزرگ قرن نوزدهم به شمار می‌آید. عشق، یکی از ارکان اساسی تفکر کی‌یرکگور ...  بیشتر
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)

محمد سعید عبداللهی؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوزن

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 13-29

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58699.3609

چکیده
  یکی از مفاهیم اخلاقیِ مهمی که در سال‌های گذشته ذهن بسیاری از فیلسوفان را به خود مشغول داشته، مفهوم «یقین اخلاقی» است. این معنی که آیا گزاره‌های اخلاقی‌ای وجود دارند که آن چنان یقینی به بار‌آورند ...  بیشتر
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 30-49

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50993.3160

چکیده
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جملۀ  پیامد منطقی مجموعه مقدّمات  محسوب می‌شود اگر از  برهانی برای  وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می‌کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام‌های ...  بیشتر
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»

سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 50-73

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51102.3168

چکیده
  نظریۀ فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگارۀ «ماده‌باوری» و «تکامل‌نگری پویا» و با رویکرد «واگشت‌گرایی» تدوین می‌شود. این تشابه متافیزیکی و رویکردی سبب می‌شود که بررسی ...  بیشتر
واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی
واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی

بهنام رسولی؛ حمید احمدی هدایت

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 74-99

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59465.3643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده‌است. با ابتناء بر مهمترین مفاهیم ...  بیشتر
ارزیابی جان هیر از خداباوری کانت با توجه به شکاف اخلاقی
ارزیابی جان هیر از خداباوری کانت با توجه به شکاف اخلاقی

مرضیه رضاییان؛ نفیسه ساطع؛ مرضیه صادقی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 100-114

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.57224.3567

چکیده
  آنچه جان هیر با توجه به تعالیم کانت از شکاف اخلاقی تعبیر می‌کند، در عقل عملی و تمایز میان اراده‌ اخلاقی و میل انسان به عدم پیروی از آن است. او اولین گام برای پل زدن این شکاف را کمک از دو قاعده‌ امر مطلق ...  بیشتر
واکاوی انتقادی وضعیت انسان در رویکرد دوگانه کانت به فرهنگ
واکاوی انتقادی وضعیت انسان در رویکرد دوگانه کانت به فرهنگ

زهره سعیدی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 115-129

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.58081.3591

چکیده
  کانت در آثار خود انسان طبیعی و اخلاقی را از هم متمایز کرده و شکافی عمیق میان انسان طبیعی و انسان اخلاقی ترسیم کرده است. وی برای پر کردن این شکاف به انسان فرهنگی و نحوه رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن در طی تاریخ ...  بیشتر
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم

احمد عبادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 130-149

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.54209.3412

چکیده
  هیلاری پاتنم در آثارش از منطق کوانتومی دفاع می‌کند و اعتقاد دارد با توجه به مسائل به‌وجودآمده در مکانیک کوانتوم، منطق کلاسیک توان پاسخگویی به این مسائل را ندارد. از این‌رو، نیازمند یک طرح منطقیِ غیرکلاسیک ...  بیشتر
آگامبن و تحلیل ساختار قدرت
آگامبن و تحلیل ساختار قدرت

آزاد چیره؛ محمود صوفیانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 150-170

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59698.3652

چکیده
  در سنت فلسفه‌ سیاسی غرب، دو دیدگاه عام درباره‌ ماهیت قدرت وجود دارد، که می‌توان آن‌ها را رویکردهای استعلایی و درون‌ماندگار نامید. حاکمیت یا قدرت استعلایی، از بالا اعمال می‌شود و نوعی هستی و واقعیت ...  بیشتر
مرزهای مبهم مفهوم ’بازی‘؛ پاسخ به مناقشات مک‌گین در باب شباهت خانوادگی
مرزهای مبهم مفهوم ’بازی‘؛ پاسخ به مناقشات مک‌گین در باب شباهت خانوادگی

مینو حجت

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59515.3646

چکیده
  کالین مک‌گین در کتاب خود، حقیقت از طریق تحلیل: بازی‌، نام‌، و فلسفه، سعی می‌کند به برداشت سنتی از تحلیل مفهومی جان تازه‌ای ببخشد. در نظر او، تعریف یک مفهوم عبارت است از بیان شروط لازم و کافی آن، و تعریف ...  بیشتر
سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر فلسفی؛ نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی
سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر فلسفی؛ نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

مهدی سعادتمند؛ علی بابایی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 210-226

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59162.3631

چکیده
  اهمیت شناخت نوع اضافه بین عالم و معلوم، تعیین جایگاه علم در رویکرد جهان شناختی و کارکرد معرفت‌شناسانه آن است. پرسش اینکه: با تغییر در مبانی فلسفی، نوع اضافه بین عالم و معلوم چه معنا و کارکردی می­‌یابد؟ ...  بیشتر
بررسی دیدگاه هایدگر درباره نیهیلیسم
بررسی دیدگاه هایدگر درباره نیهیلیسم

حجت اله سلطانی فر؛ رضا گندمی نصرآبادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 227-245

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58890.3619

چکیده
  با گفتار نیچه «نیهیلیسم» به مسئله‌ای برای اندیشه‌ورزی‌های فلسفی بدل گردید. او که «نیهیلیسم» را «بی‌معنایی همه‌چیز» می‌خواند، با نقد تاریخ متافیزیک غرب، افلاطون‌گرایی و اخلاق مسیحی ...  بیشتر