تعداد مقالات: 477
لطفا با کارشناس مجله تماس بگیرید
1. شناسنامه آموزشی شماره20

دوره 11، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 0-0


6. معنای دروغ مصلحت‌آمیز

دوره 7، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-25

حسین اترک


7. How DoesStrawson Unify Epistemology, Ontology and Logic

دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-14

محمدرضا عبدالله نژاد


8. رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 1-16

مسعود امید


9. نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ

دوره 4، شماره 216، تابستان 1389، صفحه 1-29

داود حیدری


10. تلقی هیدگر از زبان در "هولدرلین و ذات شع'

دوره 4، شماره 219، پاییز 1389، صفحه 1-16

مرضیه پیراوی ونک


12. اشراق و شهود از نگاه افلاطون

دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-26

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مجید صدرمجلس


14. زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش

دوره 3، شماره 210، تابستان 1388، صفحه 1-26

محمد ایلخانی؛ سید مهدی میرهاشمی اسفهلان


15. کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت

دوره 2، شماره 205، زمستان 1387، صفحه 1-22

ابراهیم اشنی الوندی؛ مجید اکبری دهقی


16. توجیه نظریة پیدایی عالم در ترازوی نقد: (مدل سینایی، مدل اشراقی)

دوره 2، شماره 203، تابستان 1387، صفحه 1-29

زهره توازیانی؛ سحر کاوندی


19. ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا اِلیس

دوره 8، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 1-23

مریم معیرزاده؛ موسی اکرمی


20. امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو

دوره 9، شماره 16، بهار 1394، صفحه 1-22

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی


22. Critique and Investigation of the Evolutionary Ethical Behavior Explanations based on Francisco Ayala’s Theories

دوره 14، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-20

10.22034/jpiut.2020.8041

هاله عبدالهی راد؛ حسن میانداری


23. هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ

دوره 13، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/jpiut.2019.28555.2055

محمدمهدی اردبیلی


24. تئودیسه یا عدل الهی

دوره 14، شماره 30، بهار 1399، صفحه 1-19

10.22034/jpiut.2019.34194.2349

شهین اعوانی


25. نیچه؛ فیلسوفِ فرهنگ یا ضدفرهنگ؟

دوره 14، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 1-16

10.22034/jpiut.2020.39921.2558

محمدمهدی اردبیلی