مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (JPIUT) - مقالات آماده انتشار