دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا با کارشناس مجله تماس بگیرید

مقاله علمی- پژوهشی

1. بر اثرِ خورشید سیاه در ورطه‌اندازیِ خوراییِ دریدایی: تأملاتی الیپتیکال در بابِ «کلمه-فضا-تن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22034/jpiut.2019.29527.2117

بهاره سعیدزاده؛ امیر نصری


2. تعین ناقص و واقع گرایی ساختاری هستی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.38918.2525

سعید معصومی


3. رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.37889.2497

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمود صوفیانی؛ محمد اصغری


4. آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.40100.2571

یوسف جمالی


5. بازبینی کوگیتوی دکارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22034/jpiut.2020.39955.2562

سجاد امیرخانی شهرکی؛ احد فرامرزقراملکی؛ عبدالرسول کشفی


6. انتقاد به تفکّر انتزاعی دکارتی از منظر تفکّر تاریخی ویکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22034/jpiut.2020.41232.2650

مریم دربانیان؛ بیژن عبدالکریمی


7. The Role of Sense in Ibn Sīnā's Epistemology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22034/jpiut.2020.41079.2639

مصطفی مومنی


8. مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22034/jpiut.2020.41337.2653

احمد حمداللهی


9. بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22034/jpiut.2020.42156.2681

محمد حسن یزدانی؛ حسین سعدلونیا؛ رحیم حیدری چیانه؛ قاسم زارعی


10. بررسی انتقادی رابطه‌ی دین و سیاست در رساله‌ی الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.34226.2353

محمدسینا میرزایی


11. بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/jpiut.2021.44504.2761

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمد صادق زاهدی


12. رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44940.2774

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده


13. قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.44129.2750

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی؛ محمد شکری


14. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45793.2812

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا


15. Metaphysical Foundation of African Epistemology: A Study of the Afemai-Etsako of Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46154.2832

Emmanuel Asia؛ Anthony Asekhauno


16. اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.46390.2855

یاسمین ماکوئی؛ حسین مصباحیان


17. نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.46037.2823

محمد مهدوی؛ محمد درگاه زاده


18. قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22034/jpiut.2021.43276.2737

محمد حسین سرانجام؛ حسین کلباسی اشتری؛ علی اصغر مصلح


19. نقش و جایگاه مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46530.2868

احسان مروجی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ مالک حسینی


20. بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.45954.2860

محمد علی عاشوری کیسمی؛ عبدالله نصری


21. نئوداروینیسم؛ طبیعت‌گرایی در برابر شواهد تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46364.2867

نیما نریمانی


22. The rise of the "Other" and the fall of the "Self" From Hegel to Derrida

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22034/jpiut.2021.46252.2844

بیان کریمی؛ محمد اصغری


23. لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.45658.2806

محمدحواد صافیان؛ سیدجمال سامع


24. زیباشناسیِ گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46631.2875

فریده آفرین؛ بیتا عبدنیکفرجام


25. بررسی سراسربینی فوکویی در داستان "احضاریه" اثر دونالد بارتلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.47286.2921

فاطمه مظفری


26. بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه درمورد خلق از عدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46975.2904

سید ابراهیم آقازاده


27. هنردر اندیشه دکتر سید حسین نصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.42912.2716

سیده محبوبه مقیم نژادحسینی؛ امیر مازیار


28. ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.47243.2920

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی


29. When aesthetics does not lead to an act of Environmental conservation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.41585.2662

آتوسا افشاری؛ مهدی bبهنیافر


30. ارزیابی انتقادی تقلیل گرایی در مدل های وحدت علمِ نیگل و اپنهایم-پاتنم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46157.2833

محمدمهدی حاتمی


31. *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.44592.2763

محمدحواد صافیان؛ فلورا بیابانی؛ شیرین طغیانی؛ مینا سادات طباطبایی


32. جایگاه نگرش الهیاتی و نظریۀ تکاملی در اندیشۀ جان دیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46943.2901

محمد اکوان؛ سیدصابر سیدی فضل اللهی؛ امیر محبیان


33. اخلاق بیوفیلی مبتنی بر نظریات فروم در»مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47628.2949

احد مهروند؛ ناصر کرامت فر


34. «زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46955.2905

سمانه فیضی


35. مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47337.2940

سعید حیرانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علومی مقدم


36. تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.45644.2804

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی


37. نسبت دوگانه انگاری ویژگی و فیزیکالیسم غیرتقلیل گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46447.2861

محمد حسن فاطمی نیا


38. تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47985.2976

علیرضا منجمی


39. Redefining Cartesian Reductionism in Biological Issues with Big Data, such as COVID-19 Worldwide Pandemic, Using Formalism based on the Intermediate Attitude of Rationalism and Empiricism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47423.2935

محمد بوداغی؛ فرناز ماهان؛ آیاز عیسی‌زاده


40. تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47863.2958

عبدالله اسدی؛ احمد حسین فلاحی؛ ید اله دادجو؛ محمود شیخ الاسلامی


41. فرایند تکامل در لامارکیسم و داروینیسم؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.47295.2927

سیدمجتبی حسینی؛ علیرضا منصوری


42. خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.42511.2695

یوسف شاقول؛ مریم السادات حسینی‌سیرت


43. شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.45811.2813

معصومه آیشم؛ مرتضی شجاری؛ اصغر مولائی


44. خاستگاه زیست‌شناختیِ انسان‌شناسی فلسفی هلموت پلسنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.46234.2843

احسان کریمی ترشیزی


45. بررسی شهود فلسفی و آزمون فکری: مواجهه انتقادی کریپکی با فیزیکالیسم تقلیل-گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.48019.2985

علی سنایی