نمایه نویسندگان

آ

 • آفرین، فریده واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 1-24]
 • آقازاده، سید ابراهیم Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach) [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 275-290]

ا

 • اترک، حسین An Argument in Defense of Voluntary Euthanasia [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 221-234]
 • احمدی، مریم فرونسیس در نظام فکری افلاطون [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 317-337]
 • احمدیان، فاطمه هستی‌شناسی ماتریالیستی: مقایسۀ فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 169-193]
 • اردبیلی، محمدمهدی هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 1-22]
 • ارژنگ، امین الله افول سوبژکتیویسم و ظهور پرسپکتیویسم در اندیشه نیچه [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 23-49]
 • اسد اللهی، الله شکر Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]
 • اسلامی، سعید نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 279-298]
 • اسماعیلی، زهرا استقرا در سیر تحول فکری راسل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • اصغری، محمد The Priority of literature to Philosophy in Richard Rorty [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 207-219]
 • افشار، مسعود روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 25-43]
 • اکبری، رضا دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 147-168]
 • اکبری، علی جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 25-52]
 • الیاسی، بهروز نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 45-63]
 • امید، مسعود بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 51-70]
 • امیری آرا، حسن بحثی دربارة واقعیت رویدادها در فلسفة زمان؛ بررسی انگارة واقعیت نسبی در مناقشه بر سر ناسازگاری مدل پویای واقعیت و نظریة نسبیت خاص [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 53-82]

ب

 • باقرزاده مشکی باف، محسن افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 57-87]
 • باقرشاهی، علی نقی زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • بالین‌پرست، نسترن اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 89-108]
 • بینای مطلق، سعید از‌آن‌خودسازی و فلسفه‌ ژیل دلوز: جستاری درباره‌ ارتباط تفکر و ضد‌افلاطون‌گراییِ دلوزی با هنر مدرن [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 83-101]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 109-125]

پ

 • پیراوی ونک، مرضیه پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 127-144]
 • پروانه پور، مجید از‌آن‌خودسازی و فلسفه‌ ژیل دلوز: جستاری درباره‌ ارتباط تفکر و ضد‌افلاطون‌گراییِ دلوزی با هنر مدرن [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 83-101]
 • پیکانی، جلال ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]

ت

 • تقوی، مصطفی روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 25-43]
 • تقوی، مصطفی علم منسوب به جهان‌بینی خاص: بررسی مسأله امکان‌پذیری [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 71-94]
 • توحیدنیا، فرشاد احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]

ج

 • جلالی، علیرضا احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]
 • جمال پور، میکاییل درآمدی به خاستگاه و قابلیت‌های مقوله «حیثیت» در منطق و فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 145-168]
 • جمشیدپور، آرش نظریّۀ حکم کانت: نظریّۀ حمل صریح یا ضمنی؟ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 247-270]
 • جواری، محمدحسین Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]

ح

 • حبیبی، محسن افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 57-87]
 • حجت، مینو فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 169-191]
 • حیدری، احمدعلی معنای فردیت و تعادل تراژیک در اشعار حافظ (نگرشی به اشعار حافظ از دیدگاه امر دیونیزوسی و آپولونی در فلسفه‌ هنر نیچه) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 123-146]
 • حیدری، محمدحسن زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • حسامی فر، عبدالرزاق Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 247-261]
 • حسینی، احمد language and philosophy: an analysis of the turn to the subject in modern philosophy with historical linguistic approach [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 263-274]
 • حسن پور، بهزاد بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 51-70]
 • حکاک، محمد استقرا در سیر تحول فکری راسل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • حمداللهی اسکوئی، احمد تحلیل انتقادی مغالطه سوم از «مغالطات عقل محض» کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 103-121]

خ

 • خاکی پور، سارا تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 297-315]
 • خدادادی، حسین نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 193-216]

د

 • دارابی، مرضیه طرح ایده تن‌سیاست بر اساس اندیشه‌های کریستوا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 255-272]
 • دانیالی، عارف امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعه موردی: رمان بار هستی) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 217-237]
 • داوری اردکانی، رضا پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 381-394]
 • دُرّی نوگورانی، علیرضا دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 147-168]
 • دشت آرا، صابر مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 429-450]
 • دهقان زاده، سجاد هستی‌شناسی ماتریالیستی: مقایسۀ فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 169-193]

ز

 • زمانی، مسعود "مسألة ما" در اندیشة هایدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 239-260]
 • زمانلو، معصومه Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • زینالی، سمیرا Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]

س

 • ساکت، امیرحسین زبان، طبیعت و قانون در فلسفۀ افلاطون (رابطۀ نام‌ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مسألۀ قانون و طبیعت) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 195-212]
 • سعیدی، زهره کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 361-380]
 • سیف، سید مسعود زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • سلمانی، علی نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 213-232]
 • سلمانی، علی دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 361-388]

ش

 • شجاری، مرتضی زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]
 • شکارچی، فرحناز نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • شمشیری، محمدرضا نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]

ص

 • صادق زاده اسکوئی، بهناز پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • صیادمنصور، علیرضا تمثیل مادری-برای/به جای-مسئولیت اخلاقی در اندیشه پدیدارشناسانه امانوئل لویناس [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 317-336]
 • صافیان، محمدجواد نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 45-63]
 • صافیان اصفهانی، محمدجواد بررسی مقایسه‌ای مفهوم پدیدار نزد کانت و هیدگر، دلالت‌ها و نتایج هریک [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 233-246]
 • صائبی، غلامرضا نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 279-298]
 • صمدیه، مریم تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 299-316]
 • صوفیانی، محمود ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]
 • صوفیانی، محمود پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • صوفیانی، محمود Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 305-316]

ع

 • عبدالکریمی، بیژن فیزیکالیسم و اگزیستانسیالیسم [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 159-185]
 • عبدالکریمی، بیژن Heidegger in Iran: A Historical Experience Report [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 195-205]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا مسأله صدق در نقد عقل محض کانت [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 187-212]
 • عزیزیان، علی معنای فردیت و تعادل تراژیک در اشعار حافظ (نگرشی به اشعار حافظ از دیدگاه امر دیونیزوسی و آپولونی در فلسفه‌ هنر نیچه) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 123-146]
 • عسگری، احمد نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 193-216]
 • علیا، مسعود نسبت والایی و اخلاق در تفکر پیشانقدی کانت (با تکیه بر دو اثر مشاهدات... و ملاحظات...) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 335-352]
 • علی اکبر مسگری، احمد نظریّۀ حکم کانت: نظریّۀ حمل صریح یا ضمنی؟ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 247-270]
 • علم الهدا، سید علی نقد دیدگاه معاصرین در حل شبهه تعارض میان «مشهوری» بودن و «عقلی» بودن گزاره‌های اخلاقی در نگاه ابن سینا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 213-230]

غ

 • غلامی پورفرد، وحید هستی‌شناسی ابژه‌های داستانی با نگاهی به رای اینگاردن [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 231-254]

ف

 • فتحی، حسن زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]
 • فتح‌زاده، حسن طرح ایده تن‌سیاست بر اساس اندیشه‌های کریستوا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 255-272]
 • فتح‌زاده، حسن اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 89-108]
 • فرنام، علیرضا Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • فلاحی، اسدالله قیاس اقترانی شرطی نزد اثیر الدین ابهری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 271-295]

ق

 • قربانی، قدرت الله نسبت انحصارگرایی و معیارهای عقلانیت گفتگوی سنت‌های دینی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 273-292]
 • قلی زاده، خدیجه مسأله صدق در نقد عقل محض کانت [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 187-212]
 • قوام صفری، مهدی اندیشۀ اخلاقی ابن سینا [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 337-360]
 • قیوم زاده، کامران تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 297-315]

ک

 • کاوندی، سحر فرونسیس در نظام فکری افلاطون [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 317-337]
 • کرد نوغانی، مهدی دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 361-388]
 • کلباسی اشتری، حسین اصالت نظریه فرا اخلاقی خوب و توجیه آن در فعل اخلاقی از دیدگاه راس در پرتو اندیشه های کانت و مور [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 339-360]
 • کوهی گیگلو، توکل Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach) [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 275-290]

گ

 • گلستانی، هاشم نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • گوزلی، زهرا زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]

م

 • ماحوزی، رضا کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 361-380]
 • مثمر، رضا خوبی، خوش‌کامی و پذیرش جهان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 293-314]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 389-409]
 • مذهبی، جعفر نقش فیلسوف در پدیدارشناسی هگل با نظر به آرای ویتگنشتاین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 411-428]
 • مردیها، مرتضی پیچیدگی امور و دشواری تبیین علّی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 315-333]
 • میرزایی، داوود نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 213-232]
 • مصباحی، مریم Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]
 • ملایوسفی، مجید تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 299-316]
 • مهرابی، عصمت پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • مهرزاد صدقیانی، فاطمه نسبت والایی و اخلاق در تفکر پیشانقدی کانت (با تکیه بر دو اثر مشاهدات... و ملاحظات...) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 335-352]
 • موسوی، سیدمختار بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 353-373]
 • مومنی، ناصر پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 381-394]

ن

 • نخعی، بیتا اصالت نظریه فرا اخلاقی خوب و توجیه آن در فعل اخلاقی از دیدگاه راس در پرتو اندیشه های کانت و مور [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 339-360]
 • نیرومند شیشوان، مهدیه جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 25-52]
 • نژاد محمّد، وحید Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 305-316]
 • نصری، امیر مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 429-450]
 • نصری، عبدالله بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 353-373]
 • نظری، احسان زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • نظری، محمدعلی Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]

و

 • واعظی، سیدحسین احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]
 • وحیدوحدت، پریناز Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]

ه

 • همتی، ذوالفقار ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]

ی