نمایه نویسندگان

آ

 • آفرین، فریده تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19 [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 247-278]

ا

 • اترک، حسین A Comparative Study between the Attributes of Jesus in Christian Theology and Muhammadan Reality in Islamic Theosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 29-47]
 • احسان فر، مجید Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]
 • احمدیان، فاطمه the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]
 • اردبیلی، محمدمهدی نیچه؛ فیلسوفِ فرهنگ یا ضدفرهنگ؟ [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 1-16]
 • اردلانی، حسین The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • اشراقی، طاهره ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 45-63]
 • اصغری، محمد From Analytic Philosophy to an Ampler and More Flexible Pragmatism: Muhammad Asghari talks with Susan Haack [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 21-28]
 • اعوانی، شهین تئودیسه یا عدل الهی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 1-19]
 • افصحی، مرتضی بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]
 • ایمانپور، منصور تحلیل فلسفی بحران ناشی از «کرونا ویروس» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 51-75]
 • امید، مسعود بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 77-107]
 • امرانی، ابراهیم رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 459-477]

ب

 • بابایی، علی سه گانه های تشکیکی در عالم معرفت اسلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 387-411]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 45-63]
 • بادامچی، نفیسه ماهیت فلسفه سینوی به چهار روایت معاصر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 209-229]
 • باقری، خسرو کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • باقرزاده مشکی باف، محسن گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • باقرشاهی، علی نقی خوانش الن بدیو از پل قدیس [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 165-183]
 • بختیاری، فاطمه جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 20-37]
 • بخشنده بالی، عباس واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 30-44]
 • بیدهندی، محمد Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • بنی اردلان، اسماعیل The Historical study and gradual change of Art with the emphasis on theory of End of Art in Hegel's Thought [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 303-315]
 • بنی اسدی، احمد کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • بهتاش، محمدرضا Overcoming Cartesian Dualism in Light of Mulla Sadra's Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 95-108]

پ

 • پارسا خانقاه، مهرداد Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 181-195]
 • پاشایی فخری، کامران واکاوی نگرش‌های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 268-288]
 • پیغامی، مریم فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • پی کانی، جلال فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • پیک حرفه، شیرزاد «دمکراسی لیبرال» در «جهانِ پس از کرونا» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 1-29]
 • پوشیان جویباری، عارفه بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]

ت

 • تقدیسی، محمد اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]

ج

 • جلال کمالی، فتانه The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • جمال پور، میکاییل پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 109-135]
 • جوادی، محسن اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]

ح

 • حکم آبادی، نوید خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 412-435]
 • حمداللهی، احمد تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 97-114]

خ

 • خادمی، عین الله بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]
 • خانبازیان، امین The Deficiency (Death) or Efficiency (Birth) of Language: Samuel Beckett and Jürgen Habermas [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 264-273]
 • خزاعی، زهرا اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]
 • خسروی، حسن حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 195-219]

د

 • دانشفر، پریسا بررسی تحقق صلح کانتی از رهگذر حاکمیت بین المللی قانون [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 115-129]
 • داوری اردکانی، رضا سوبژکتیویته در فلسفه دکارت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 75-100]
 • دیباجی، سید محمد علی بررسی نحوه آشکارگی امر قدسی در مساجد اسلام و معابد هندوئیزم [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 289-318]
 • درایتی، مجتبی Quine on Charity and Rationality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 134-147]
 • دلجو، بهاره بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 31-50]
 • دهقان، مجید سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 437-458]
 • دهقان زاده، سجاد the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]

ر

 • رجبی، مزدک The Kingdom of Ends: Comprehensive Account of Kant’s Philosophy of History with Regard to Religion [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 239-251]
 • رحمتی، اله یار سوبژکتیویته در فلسفه دکارت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 75-100]
 • رزاق پور، مرتضی The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • رسولی شربیانی، رضا رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 459-477]
 • رضایی، مهین فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • رمضانلو، زهرا زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]

ز

 • زالی، مصطفی عدالت به مثابه انصاف و آزادی وسیع اقتصادی: تأملی انتقادی در امکان آشتی دو سنت لیبرالیسم کلاسیک و والا [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 147-165]
 • زین العابدین، مسعود بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]

س

 • سام خانیان، محمد ربیع تبیین و نقد رویکرد پارادایمی در اندیشه‌های تربیتی غرب [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 166-188]
 • سبط، فریدالدین فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 479-500]
 • سجادی، مهدی کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • سعیدی، فاطمه داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • سعیدی مهر، محمد سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 437-458]
 • سفیدخوش، میثم کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم Transformation and Transcendence of Artistic Form in Plato's Aesthetic Theory [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 316-331]
 • سلمانی، علی خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 412-435]
 • سلیمانی، نبی الله انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 185-205]

ش

 • شاکری، محمد امین منطق، پیش‌منطق یا زیرمنطق: جستاری در باب پایة تحلیل [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 189-208]
 • شجاعی، مالک ماهیت فلسفه سینوی به چهار روایت معاصر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 209-229]
 • شکیبی، زینب فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • شکرخوار، علی The Historical study and gradual change of Art with the emphasis on theory of End of Art in Hegel's Thought [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 303-315]
 • شکورزاده، پریسا خوانش الن بدیو از پل قدیس [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 165-183]
 • شکورزاده، پریسا اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 230-248]

ص

 • صادقی شهپر، علی The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • صافیان، محمد جواد Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • صالحی، امیرعباس تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 142-164]
 • صبوری، حسین The Deficiency (Death) or Efficiency (Birth) of Language: Samuel Beckett and Jürgen Habermas [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 264-273]
 • صفری، عبدالرضا تحول هرمنوتیکی مفهوم پیشینی نزد هیدگر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 249-267]
 • صمدیه، مریم Mulla Sadra on the Relation of Sharia and Practical Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 289-302]
 • صوفیانی، محمود گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • صوفیانی، محمود بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]

ض

ط

 • طالب زاده، حمید تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 142-164]
 • طالعی بافقی، کاملیا Transformation and Transcendence of Artistic Form in Plato's Aesthetic Theory [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 316-331]
 • طریقی، عبدالحسین مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]

ظ

 • ظهرابی، محمد An Inextricable Interaction and Interrelationship between Applied Linguistics and Philosophical-linguistics [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 357-368]

ع

 • عابدی، مصطفی گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • عادل زاده، پروانه واکاوی نگرش‌های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 268-288]
 • عبدالهی راد، هاله Critique and Investigation of the Evolutionary Ethical Behavior Explanations based on Francisco Ayala’s Theories [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]
 • عبداله نژاد، محمدرضا بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]
 • عبداله نژاد، محمد رضا بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 363-385]
 • عدلی، محمدرضا مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • علیزاده اقدم، مسعود بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 363-385]
 • علیزمانی، امیرعباس داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • علیشیر، علی بررسی نحوه آشکارگی امر قدسی در مساجد اسلام و معابد هندوئیزم [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 289-318]

غ

 • غرویان، محسن Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]

ف

 • فیاض، ایراندخت تبیین و نقد رویکرد پارادایمی در اندیشه‌های تربیتی غرب [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 166-188]
 • فتح‌زاده، حسن زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]
 • فتح طاهری، علی Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 181-195]
 • فتح طاهری، علی اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 230-248]
 • فرنام، علیرضا بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 31-50]
 • فلسفی، حسین Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]

ق

 • قدرتی، ابراهیم مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • قربانی، قدرت الله تنوع ادیان و مساله دیگری دینی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 337-353]
 • قنبری، بخشعلی مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]

ک

 • کرباسی زاده اصفهانی، علی Overcoming Cartesian Dualism in Light of Mulla Sadra's Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 95-108]
 • کریمی، بیان سوبژکتیوته بدن‌مند اخلاقی: فوکو و لویناس [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 354-369]
 • کشفی، عبدالرسول داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • کوکب، سعیده فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 479-500]

گ

 • گلشنی، مهدی The Role of Metaphysics: As a Bridge between Science and Religion [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 369-384]

م

 • ماحوزی، رضا آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 279-304]
 • میانداری، حسن Critique and Investigation of the Evolutionary Ethical Behavior Explanations based on Francisco Ayala’s Theories [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]
 • مبلغی، عبدالمجید فلسفه سیاسی و مواجهه با کرونا؛ مواجهه با همه‌گیری ویروسی کووید-19 از منظر فلسفه سیاسی معاصر [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 137-161]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا Quine on Charity and Rationality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 134-147]
 • محمود، ادریس Does Shahrazuri Follow the Illuminationist Descendants on Celestial Beings in alRumuz [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 109-116]
 • مداین، سید محمد امین اگوی تجربی از دیدگاه برنتانو و هوسرل اول [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 370-385]
 • میرحسینی، زینب the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]
 • مروت، علی اصغر کانت و بی معنایی مابعدالطبیعه [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 386-403]
 • مصباحیان، حسین در آمدی پدیدارشناختی بربحران کووید۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 305-331]
 • مصطفوی، شمس الملوک زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]
 • معصومی، سعید دیدگاهی در مورد واقعیت فیزیکی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 56-74]
 • مفتونی، نادیا Does Shahrazuri Follow the Illuminationist Descendants on Celestial Beings in alRumuz [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 109-116]
 • منصوری، امیرحسین بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]
 • منصوری، علیرضا تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 221-245]
 • مهدوی، محمد Mulla Sadra on the Relation of Sharia and Practical Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 289-302]
 • مولایی بیرگانی، سیمین Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]

ن

 • نجفی افرا، مهدی Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]
 • ندرلو، بیت الله Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • نژندی منش، هیبت الله بررسی تحقق صلح کانتی از رهگذر حاکمیت بین المللی قانون [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 115-129]
 • نوالی، محمود کـرونا ویـروس به مثابه «مـوت اصغر» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 163-168]
 • نوری، مرتضی رویارویی تفسیرگرایی حقوقی و پراگماتیسم حقوقی: یک ارزیابی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 101-121]

و

 • واعظی، سید حسین Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]
 • واله، حسین Theory of Knowledge in Islamic Intellectual Tradition [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 332-356]

ی