نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، حسین بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 89-106]
 • آذرگین، آروین امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • آزادی، علیرضا Assaying Vandevelde’s Approach to Gadamer [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 39-52]
 • آزادی، علیرضا وجوه اشتراک دیدگاه‌های زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 2-22]
 • آزادی، علیرضا هگل، هایدگر و مسالۀ زمان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 49-96]
 • آزادی، علیرضا در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 1-17]
 • آزادی، علیرضا نگاه انتقادی گادامر به هوسرل [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 23-42]
 • آزادمنجیری، حسین بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیشم، معصومه شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفرین، فریده واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 1-24]
 • آفرین، فریده تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19 [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 247-278]
 • آفرین، فریده زیباشناسیِ گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقازاده، سیدابراهیم بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 65-80]
 • آقازاده، سید ابراهیم بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن ملاصدرا در برابر آن [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 111-136]
 • آقازاده، سید ابراهیم Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach) [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 275-290]
 • آقازاده، سید ابراهیم بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه درمورد خلق از عدم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی طوق، پروانه معنا یا غایتمندی زندگی در فلسفۀ افلاطون با تکیه بر آموزۀ «مثال خیر» [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 243-264]

ا

 • اباذری، آرش فیشته و قوام یافتنِ اجتماعیِ سوژه [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 1-22]
 • ابراهیمی، حسن رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 91-109]
 • ابویی مهریزی، ملیحه روش فرضیه در فلسفة افلاطون [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 1-21]
 • اترک، حسین معنای دروغ مصلحت‌آمیز [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-25]
 • اترک، حسین سیر تطور نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 131-147]
 • اترک، حسین برساخت‌گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 1-20]
 • اترک، حسین An Argument in Defense of Voluntary Euthanasia [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 221-234]
 • اترک، حسین خدا در فلسفه افلاطون [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 178-197]
 • اترک، حسین A Comparative Study between the Attributes of Jesus in Christian Theology and Muhammadan Reality in Islamic Theosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 29-47]
 • احسان فر، مجید Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]
 • احمدی، غلامحسین هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشلایرماخر [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 55-77]
 • احمدی، مریم فرونسیس در نظام فکری افلاطون [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 317-337]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 21-41]
 • احمدیان، فاطمه هستی‌شناسی ماتریالیستی: مقایسۀ فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 169-193]
 • احمدیان، فاطمه the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]
 • احمدتوبی، مظاهر مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 209-229]
 • احمدی زاده، حسن نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • اردبیلی، محمدمهدی هگل، هایدگر و مسالۀ زمان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 49-96]
 • اردبیلی، محمدمهدی بازخوانیِ انتقادی عناصر مفهومی اندیشۀ کی‌یرکه‌گور بر مبنای ضدیتش با نظام هگلی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 23-43]
 • اردبیلی، محمدمهدی هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 1-22]
 • اردبیلی، محمدمهدی نیچه؛ فیلسوفِ فرهنگ یا ضدفرهنگ؟ [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 1-16]
 • اردلانی، حسین The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • اردلانی، حسین بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 402-420]
 • ارژنگ، امین الله افول سوبژکتیویسم و ظهور پرسپکتیویسم در اندیشه نیچه [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 23-49]
 • ارشدی بیدگلی، محمدحسین مشکل محاسبه در فایده‌گرایی: نقد و بررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 195-216]
 • اژه ای، محمدعلی تأملی بر نفی مابعدالطبیعه متعالی در فلسفه کانت بر پایه اثبات ایدئالیسم استعلایی [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 173-194]
 • اژه ای، محمدعلی اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب نیتس [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 23-53]
 • استراوسن، گالن Language without communication intention [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 15-54]
 • اسدی، عبدالله تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، مهدی بررسی راه‌حل ویتگنشتاین به واقعیت سلبی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 45-74]
 • اسد اللهی، الله شکر Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]
 • اسدزاده، سمیه نوروفلسفه از آغاز تا به امروز [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-158]
 • اسکندری، حمید تحلیل خوانش مارتین هایدگر از نقد اوّل ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 155-175]
 • اسلامی، سعید نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 279-298]
 • اسماعیلی، زهرا استقرا در سیر تحول فکری راسل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • اسمعیلی، زهرا مسأله استقرا نزد هیوم [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 23-40]
 • اسمعیل زاد، علیرضا محدودیت‌های روش‌شناختی برنامة پژوهشی پوپر دربارة «جامعة باز» [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 1-28]
 • اشراقی، طاهره ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 45-63]
 • اشنی الوندی، ابراهیم کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 1-22]
 • اصغری، فاطمه عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشۀ شیعی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 211-230]
 • اصغری، محمد تقـدم اخـلاق بر فلـسفه در اندیشة ایمانوئل لویناس [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 24-41]
 • اصغری، محمد دفاع لویناس از سوبژکتیویتة دکارتی [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 29-47]
 • اصغری، محمد فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 113-142]
 • اصغری، محمد Has Richard Rorty a moral philosophy [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 53-74]
 • اصغری، محمد نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 117-140]
 • اصغری، محمد The Priority of literature to Philosophy in Richard Rorty [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 207-219]
 • اصغری، محمد رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، محمد From Analytic Philosophy to an Ampler and More Flexible Pragmatism: Muhammad Asghari talks with Susan Haack [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 21-28]
 • اصغری، محمد ویژگی های اگزیستانسیال بدن در پدیدارشناسی مرلوپونتی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 293-316]
 • اصغری، محمد The rise of the "Other" and the fall of the "Self" From Hegel to Derrida [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلی بیگی، خدیجه شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 93-112]
 • اعوانی، شهین تئودیسه یا عدل الهی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 1-19]
 • اعوانی، شهین موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 381-398]
 • افشار، مسعود روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 25-43]
 • افشاری، آتوسا When aesthetics does not lead to an act of Environmental conservation [(مقالات آماده انتشار)]
 • افصحی، مرتضی بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]
 • افلاطونی، حمیده شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 161-176]
 • اکبری، رضا معرفت‌شناسی فضیلت‌محور و مسئله توجیه [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 183-193]
 • اکبری، رضا نگاه انتقادی گاتینگ به الگوهای معرفت شناختی مستقل از حقیقت در باور به وجود خدا [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 75-91]
 • اکبری، رضا شواهد جعل‌‌‌‌‌‌باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • اکبری، رضا Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]
 • اکبری، رضا دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 147-168]
 • اکبری، علی جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 25-52]
 • اکبریان، رضا برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 17-58]
 • اکبری تختمشلو، جواد تعیّن ناقص و رئالیسم علمی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 224-247]
 • اکبری دهقی، مجید کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 1-22]
 • اکبرمسگری، احمدعلی نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 119-137]
 • اکبرمسگری، احمدعلی خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراک [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 191-235]
 • اکرمی، موسی Gilles Deleuze: Beyond Peirce’s Semiotics [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 1-37]
 • اکرمی، موسی منطقِ کلی به مثابة نظریة عمومیِ منطق [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 44-61]
 • اکرمی، موسی ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا اِلیس [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • اکوان، محمد ایمان گرایی، خاستگاه و رویکرد آن در تفکر ویتگنشتاین [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 89-111]
 • اکوان، محمد واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 83-99]
 • اکوان، محمد جایگاه نگرش الهیاتی و نظریۀ تکاملی در اندیشۀ جان دیویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الیاسی، بهروز نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 45-63]
 • ایلخانی، محمد زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 1-26]
 • امامی جمعه، سید مهدی ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]
 • امانی، میثم شواهد جعل‌‌‌‌‌‌باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • امانی، میثم رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 268-292]
 • ایمانی، محسن تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 43-67]
 • ایمانپور، منصور خدا در فلسفه افلاطون [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 178-197]
 • ایمانپور، منصور تحلیل فلسفی بحران ناشی از «کرونا ویروس» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 51-75]
 • ایمان پور، منصور ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفۀ اسلامی [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 27-46]
 • ایمان پور، منصور نظام صدور از منظر سهروردی و ملاحظاتی در باب آن [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 137-151]
 • امید، مسعود رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • امید، مسعود کانت و مسالۀ معنی‌داری یا بی‌معنایی متافیزیک [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 93-113]
 • امید، مسعود مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 105-119]
 • امید، مسعود جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 173-187]
 • امید، مسعود بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 51-70]
 • امید، مسعود بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 77-107]
 • امیری آرا، حسن بحثی دربارة واقعیت رویدادها در فلسفة زمان؛ بررسی انگارة واقعیت نسبی در مناقشه بر سر ناسازگاری مدل پویای واقعیت و نظریة نسبیت خاص [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 53-82]
 • امرانی، ابراهیم رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 459-477]
 • امیرخانی شهرکی، سجاد بازبینی کوگیتوی دکارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، عبدالله مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 17-41]
 • امینی، عبدالله جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 75-92]
 • امین خندقی، جواد نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفه کانت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 43-60]
 • انصاری، مائده بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری* [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 93-129]
 • اهل سرمدی، نفیسه ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]

ب

 • بابایی، علی رابطه «نور حقیقی» و «نور مادی» بر اساسِ قاعده حقیقت و رقیقت [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 17-28]
 • بابایی، علی سه گانه های تشکیکی در عالم معرفت اسلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 387-411]
 • بابایی، علی هم‌سنجی قاعده بسیط‌الحقیقه و عبارت عرفانی «إن مسمی الله احدی بالذات کلٌ بالأسماء» [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 115-133]
 • بیابانی، فلورا *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، حسین Lakatos and Hersh on Mathematical Proof [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 75-93]
 • بیات، حسین نقد و ارزیابی افلاطون‌گرایی جدید ریاضیاتی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 45-63]
 • بادامچی، نفیسه ماهیت فلسفه سینوی به چهار روایت معاصر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 209-229]
 • باقری، خسرو تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 43-67]
 • باقری، خسرو کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • باقرزاده مشکی باف، محسن افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 57-87]
 • باقرزاده مشکی باف، محسن گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • باقرزاده مشکی باف، محسن رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرزاده مشکی‌باف، محسن تفسیر پیشگفتار هگل بر کتاب فلسفۀ حق و بررسی مؤلفه‌های اساسی فلسفۀ سیاسی او [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 41-62]
 • باقرشاهی، علی نقی زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • باقرشاهی، علی نقی خوانش الن بدیو از پل قدیس [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 165-183]
 • باکویی کتریمی، حوریه رابطه‌ی کل و جزء در فلسفه‌ی لایب‌نیتس [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 45-58]
 • بالین‌پرست، نسترن اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 89-108]
 • بختیاری، فاطمه جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 20-37]
 • بخشنده بالی، عباس واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 30-44]
 • بیدهندی، محمد Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • براتی، فرج‌الله رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 268-292]
 • برترام، جرج و. Kant and Hegel on Aesthetic Reflexivity [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 95-113]
 • برومند، خشایار هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 43-60]
 • بیسچین، ماریا رکسانا ”The possibility of the prejudicative in the substantialism of Mulla Sadrāʼs ″Kitab al-Mashaʽir [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 171-184]
 • بلیغی، مرضیه Inspiration nihiliste dans La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 323-337]
 • بنی اردلان، اسماعیل The Historical study and gradual change of Art with the emphasis on theory of End of Art in Hegel's Thought [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 303-315]
 • بنی اردلان، اسماعیل مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 203-225]
 • بنی اسدی، احمد کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • بینای مطلق، سعید شرح و بسط پروکلوس از اشارات افلاطون به مسئلة شرور و نسبت آنها با عنایت و فاعلیت الهی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 27-48]
 • بینای مطلق، سعید افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 197-213]
 • بینای مطلق، سعید از‌آن‌خودسازی و فلسفه‌ ژیل دلوز: جستاری درباره‌ ارتباط تفکر و ضد‌افلاطون‌گراییِ دلوزی با هنر مدرن [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 83-101]
 • بیننده، مسعود خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 248-267]
 • بنویدی، فاطمه جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 1-20]
 • بنویدی، فاطمه در باب اهمیت نقاشی: خوانشی پدیدارشناختی از نقاشی ایرانی با نگاه به آرای استیون کروئل و پاول کراودر [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 63-82]
 • بهتاش، محمدرضا Overcoming Cartesian Dualism in Light of Mulla Sadra's Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 95-108]
 • بهرامی، مهدی تحلیل ترجمه به مثابه یک هنر با اقتباس از بوطیقای ارسطو [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 61-77]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل ماهیت زبان ضمنی در فلسفه چامسکی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 109-125]
 • بوداغی، محمد Redefining Cartesian Reductionism in Biological Issues with Big Data, such as COVID-19 Worldwide Pandemic, Using Formalism based on the Intermediate Attitude of Rationalism and Empiricism [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایا، علی ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسا، علیرضا واکاوی روش تأویلی ابن‌رشد [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 115-132]
 • پارسا خانقاه، مهدی مفهوم و استعاره نزد دریدا [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 79-94]
 • پارسا خانقاه، مهرداد Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 181-195]
 • پاشایی فخری، کامران واکاوی نگرش‌های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 268-288]
 • پیراوی ونک، مرضیه تلقی هیدگر از زبان در "هولدرلین و ذات شع' [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 1-16]
 • پیراوی ونک، مرضیه مؤلف به مثابه مهمان متن نه روح متن (بر اساس رویکرد رولان ‌بارت به مفهوم مؤلف) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 1-17]
 • پیراوی ونک، مرضیه پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 127-144]
 • پروانه پور، مجید از‌آن‌خودسازی و فلسفه‌ ژیل دلوز: جستاری درباره‌ ارتباط تفکر و ضد‌افلاطون‌گراییِ دلوزی با هنر مدرن [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 83-101]
 • پیغامی، مریم فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • پی کانی، جلال فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • پیکانی، جلال پدرسالاری معرفتی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-46]
 • پیکانی، جلال تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله‌ای جدید و یا تقریری نو از مسأله‌ای کهن [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 177-199]
 • پیکانی، جلال حکم و معرفت [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 17-31]
 • پیکانی، جلال پدیدار تجربی، برساخت ذهنی و واقعیت هستی‌شناختی (تحلیلی بر مسائل تبیین علمی و مواضع رئالیزم انتقادی) [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 183-202]
 • پیکانی، جلال Plantinga’s Reformed Epistemology and Religious Extremism: Some Historical Evidences [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 105-116]
 • پیکانی، جلال ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]
 • پیک حرفه، شیرزاد « میزان مطالبۀ اخلاق » تبیین سه رویکرد اخلاقی جدید به و تحلیل و نقد رویکرد اخلاقی اعتدال گرا [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 47-73]
 • پیک حرفه، شیرزاد «دمکراسی لیبرال» در «جهانِ پس از کرونا» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 1-29]
 • پیک حرفه، شیرزاد «دمکراسی شهرستان‌گرا»: تحلیل تطبیقی «دمکراسی شهرستان‌گرا» و «دمکراسی پایتخت‌گرا» در «فلسفه سیاست» تکویل [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 17-41]
 • پیک‌حرفه، شیرزاد سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 69-88]
 • پلنگی، منیره تعلیمیات (ta mathematica) افلاطون و ارتباط آن با حیات عالم [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 1-15]
 • پنج تنی، منیره پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 23-60]
 • پوراسماعیلی نجف آبادی، حکیمه بررسی گزارش و نقد ارسطو از نظریۀ اشتراکی افلاطون [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 131-148]
 • پوست فروش، مریم انقلاب های علمی و پیشرفت: تأمّلی در فلسفه علم کوهن و بسکار [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 1-16]
 • پوشیان جویباری، عارفه چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن‌سینا [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 61-90]
 • پوشیان جویباری، عارفه بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]

ت

 • تقدیسی، محمد اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]
 • تقی لو، فرامرز پدرسالاری معرفتی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-46]
 • تقی لو، فرامرز پدیدار تجربی، برساخت ذهنی و واقعیت هستی‌شناختی (تحلیلی بر مسائل تبیین علمی و مواضع رئالیزم انتقادی) [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 183-202]
 • تقوی، مصطفی روش تقابل پدیداری و تجربه بصری ویژگی‌های نوعی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 25-43]
 • تقوی، مصطفی علم منسوب به جهان‌بینی خاص: بررسی مسأله امکان‌پذیری [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 71-94]
 • تقوی، مصطفی انقلاب های علمی و پیشرفت: تأمّلی در فلسفه علم کوهن و بسکار [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 1-16]
 • تمدن، فاطمه شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 189-218]
 • تهرانی، محسن Spinoza on Method [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 307-322]
 • توازیانی، زهره توجیه نظریة پیدایی عالم در ترازوی نقد: (مدل سینایی، مدل اشراقی) [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 1-29]
 • توحیدنیا، فرشاد احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]
 • توکلی، غلامحسین جایگاه اخلاق در اندیشه هایدگر و جایگاه هایدگر در فلسفه اخلاق [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-138]
 • توکلی، غلامحسین حقیقت مضاعف [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 31-60]
 • توکلی، غلامحسین امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 1-22]
 • توکلی، غلامحسین تقسیم پساپدیدارشناسانۀ روابط انسان و تکنولوژی از نظر دون‎آیدی و ظرفیت‎های آن برای اخلاق کاربری تکنولوژی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 43-59]
 • تونه، هیروشی On the Entanglement of Universals-Theory and Christian Faith in the Modern Theological Discourse of Karl Barth [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 185-201]

ج

 • جانباز، امیدرضا دیدگاه رئالیستی هابرماس پس از چرخش زبانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 133-162]
 • جاهد، محسن مشکل محاسبه در فایده‌گرایی: نقد و بررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 195-216]
 • جلالی، علیرضا احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]
 • جلال کمالی، فتانه The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • جمالی، یوسف آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمال پور، میکاییل درآمدی به خاستگاه و قابلیت‌های مقوله «حیثیت» در منطق و فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 145-168]
 • جمال پور، میکاییل پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 109-135]
 • جمشیدپور، آرش نظریّۀ حکم کانت: نظریّۀ حمل صریح یا ضمنی؟ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 247-270]
 • جوادی، محسن Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]
 • جوادی، محسن اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]
 • جوادپور، غلامحسین تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 42-64]
 • جواری، محمدحسین Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]

چ

 • چوبک، پریا واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 83-99]

ح

 • حاتمی، محمدمهدی ارزیابی انتقادی تقلیل گرایی در مدل های وحدت علمِ نیگل و اپنهایم-پاتنم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاج حسینی، مرتضی آیا منطق‌دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده‌اند؟ [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 33-70]
 • حاج حسینی، مرتضی ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زاده، امیر جایگاه مفروضات غیرتجربی در علم و تبعات آن بر ایده علم دینی-بومی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 100-121]
 • حاجی میرزایی، فرزاد راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 61-78]
 • حاچ رشیدیان، سعید امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 134-158]
 • حبیبی، محسن افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 57-87]
 • حجت، مینو فایده نگری و صداقت: ارزیابی نقد ویلیامز بر فایده نگری [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 169-191]
 • حجت حاتم پوری، حمزه تعمیم‌پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 21-41]
 • حیدری، احمدعلی جایگاه منطق در تقسیم‌بندی علوم ارسطو [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 63-96]
 • حیدری، احمدعلی هم‌ارزی تکامل نهاد اخلاق در فرد و نوع با رجوع به اندیشة فروید [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 97-116]
 • حیدری، احمدعلی معنای فردیت و تعادل تراژیک در اشعار حافظ (نگرشی به اشعار حافظ از دیدگاه امر دیونیزوسی و آپولونی در فلسفه‌ هنر نیچه) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 123-146]
 • حیدری، داود نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 1-29]
 • حیدری، محمدحسن زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • حیدری، محمدحسن بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری چیانه، رحیم بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیرانی، سعید مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسامی فر، عبدالرزاق Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 109-119]
 • حسامی فر، عبدالرزاق Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 247-261]
 • حسینی، احمد language and philosophy: an analysis of the turn to the subject in modern philosophy with historical linguistic approach [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 263-274]
 • حسینی، حسین اخلاقِ تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 1-13]
 • حسینی، داوود هل بسیط و موجودیت ماهیت؛ صدرا در برابر میرداماد [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 95-111]
 • حسینی، سید احمد جایگاه علم‌النفس از منظر ارسطو و ابن سینا [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-43]
 • حسینی، سیدمجتبی فرایند تکامل در لامارکیسم و داروینیسم؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مالک اخلاقِ تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 1-13]
 • حسینی، مالک مفهوم فضا در پدیدارشناسی کاسیرر، هایدگر و اشمیتس [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 363-380]
 • حسینی، مالک نقش و جایگاه مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، بهزاد بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 51-70]
 • حسن پور، علیرضا صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 149-163]
 • حسن پور، علیرضا زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی گذر هوسرل از پروژه استعلایی [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 21-35]
 • حسن پور، علیرضا تفسیر استعلایی هوسرل از فلسفۀ هیوم [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 122-140]
 • حسین خانی، علی The Manifestation Challenge: The Debate between McDowell and Wright [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 287-306]
 • حسینی‌سیرت، مریم السادات خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حشمتی، عطا قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 91-116]
 • حکاک، محمد استقرا در سیر تحول فکری راسل [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 1-24]
 • حکاک، محمد مسأله استقرا نزد هیوم [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 23-40]
 • حکیم، اعظم مؤلف به مثابه مهمان متن نه روح متن (بر اساس رویکرد رولان ‌بارت به مفهوم مؤلف) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 1-17]
 • حکم آبادی، نوید خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 412-435]
 • حمداللهی، احمد تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 97-114]
 • حمداللهی، احمد مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمداللهی اسکوئی، احمد تحلیل انتقادی مغالطه سوم از «مغالطات عقل محض» کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 103-121]

خ

 • خادمی، عین الله چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن‌سینا [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 61-90]
 • خادمی، عین الله تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 113-135]
 • خادمی، عین الله بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]
 • خادمی، عین الله نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 81-96]
 • خاکی پور، سارا تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 297-315]
 • خانبازیان، امین The Deficiency (Death) or Efficiency (Birth) of Language: Samuel Beckett and Jürgen Habermas [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 264-273]
 • خدادادی، حسین نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 193-216]
 • خزاعی، زهرا شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 189-218]
 • خزاعی، زهرا اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 80-96]
 • خسروی، حسن حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 195-219]
 • خوشدل روحانی، مریم نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 127-153]

د

 • دادجو، ید اله تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارابی، مرضیه طرح ایده تن‌سیاست بر اساس اندیشه‌های کریستوا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 255-272]
 • داستال، رابرت Gadamer’s Ambivalence toward the Enlightenment Project [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 53-81]
 • داسن، هانس ل. م. A new philosophy of man and humanism [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 201-218]
 • دانیالی، عارف امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعه موردی: رمان بار هستی) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 217-237]
 • دانشیان کنانلو، کیقباد بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 65-80]
 • دانش پژوه، فرشید معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 45-62]
 • دانشفر، پریسا بررسی تحقق صلح کانتی از رهگذر حاکمیت بین المللی قانون [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 115-129]
 • داوری اردکانی، رضا پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 381-394]
 • داوری اردکانی، رضا سوبژکتیویته در فلسفه دکارت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 75-100]
 • دیباجی، سید محمد علی بررسی نحوه آشکارگی امر قدسی در مساجد اسلام و معابد هندوئیزم [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 289-318]
 • درایتی، مجتبی Quine on Charity and Rationality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 134-147]
 • دربانیان، مریم انتقاد به تفکّر انتزاعی دکارتی از منظر تفکّر تاریخی ویکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • درگاه زاده، محمد نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دری نوگورانی، علیرضا بررسی عقلانیت و ایمان از نگاه رابرت آئودی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 329-358]
 • دُرّی نوگورانی، علیرضا دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 147-168]
 • درویشی، زینب نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 81-96]
 • دشت آرا، صابر مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 429-450]
 • دلجو، بهاره بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 31-50]
 • دین پرست، فائز آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 182-202]
 • دهاقین، همایون قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهباشی، مهدی بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و لایب‌نیتس پیرامون مبدأ نخستین [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 153-166]
 • دهقان، مجید سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 437-458]
 • دهقانی، رضا تفسیر واسازانة هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت1 [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 159-180]
 • دهقان زاده، سجاد هستی‌شناسی ماتریالیستی: مقایسۀ فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 169-193]
 • دهقان زاده، سجاد the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]
 • دولت آبادی، مروه تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 113-135]
 • دولت آبادی، مروه نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 81-96]

ذ

 • ذوفقاری، زهرا بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و لایب‌نیتس پیرامون مبدأ نخستین [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 153-166]

ر

 • ریاحی، رکسانا تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 97-114]
 • رجبی، مزدک The Kingdom of Ends: Comprehensive Account of Kant’s Philosophy of History with Regard to Religion [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 239-251]
 • رحمتی، اله یار سوبژکتیویته در فلسفه دکارت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 75-100]
 • رزاق پور، مرتضی The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • رستگارپور، حسن رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 159-181]
 • ریسر، جیمز The Ethics (Ethos) of History [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 117-136]
 • رسولی، رضا پارادوکسهای منطقی [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 21-43]
 • رسولی شربیانی، رضا رهیافت شرطی در منطق سینوی با رویکرد کلامی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 459-477]
 • رشتی پور، مانی لایب نیتس: رستنگاه زیبایی‌شناسی مدرن [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 157-177]
 • رشیدی فرد، سیده زهرا Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 259-269]
 • رضایی، مهین فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • رعایت جهرمی، محمد بازنمایی اندیشۀ مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 157-174]
 • رفیقی، سمیه نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 117-140]
 • رمضانی، گلی وجوه اشتراک دیدگاه‌های زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 2-22]
 • رمضانلو، زهرا زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]
 • رهبرنیا، زهرا واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 83-99]
 • روحانی، سحر تراکتاتوس؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به فلسفه [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-95]

ز

 • زارعی، قاسم بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • زالی، مصطفی عدالت به مثابه انصاف و آزادی وسیع اقتصادی: تأملی انتقادی در امکان آشتی دو سنت لیبرالیسم کلاسیک و والا [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 147-165]
 • زاهدی، حیدر لِم های فلسفی ساختن هنر از منظر دریدا [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 141-159]
 • زاهدی، محمدصادق شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 93-112]
 • زاهدی، محمد صادق بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیباکلام، سعید افسانۀ ماهیت استدلال [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 163-172]
 • زیرک باروقی، عزیزه فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-67]
 • زرگر، زهرا تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 340-357]
 • زمانی، مسعود "مسألة ما" در اندیشة هایدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 239-260]
 • زمانلو، معصومه Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • زمانیها، حسین بررسی و تحلیل نسبت بین کمال انسانی و ساحتهای طولی و عرضی حیات در فلسفه ملاصدرا [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 265-282]
 • زینالی، سمیرا Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • زین العابدین، مسعود بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]
 • زندسلیمی، خالد نگاه انتقادی گاتینگ به الگوهای معرفت شناختی مستقل از حقیقت در باور به وجود خدا [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 75-91]
 • زینلی، راضیه وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 107-128]

س

 • ساکت، امیرحسین زبان، طبیعت و قانون در فلسفۀ افلاطون (رابطۀ نام‌ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مسألۀ قانون و طبیعت) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 195-212]
 • سالاری راد، معصومه تبیین مساله تکنولوژی و جایگاه آن در الهیات عقلی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-76]
 • سالم، مریم تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 155-174]
 • سام خانیان، محمد ربیع تبیین و نقد رویکرد پارادایمی در اندیشه‌های تربیتی غرب [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 166-188]
 • سامع، سیدجمال لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامع، سید جمال واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 173-205]
 • سیاوشی، لیلا طرح علم زیست جهان در اندیشه متأخر هوسرل [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 37-61]
 • سبط، فریدالدین فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 479-500]
 • سجادی، مهدی کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • سیدی فضل اللهی، سیدصابر جایگاه نگرش الهیاتی و نظریۀ تکاملی در اندیشۀ جان دیویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرانجام، محمد حسین قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیروس، داود نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 135-159]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل ارزیابی انتقادی از انسان‌شناسی پراگماتیکی کانت [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 16-57]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل نسبت فلسفة کانت با فلسفة لایب‌نیتس [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 49-70]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل Relativism: Protagoras and Nelson Goodman [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 137-152]
 • سعادتمند، زهره رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 284-299]
 • سعادتمند، مهدی هم‌سنجی قاعده بسیط‌الحقیقه و عبارت عرفانی «إن مسمی الله احدی بالذات کلٌ بالأسماء» [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 115-133]
 • سعیدی، زهره کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 361-380]
 • سعیدی، فاطمه داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • سعیدزاده، بهاره بر اثرِ خورشید سیاه در ورطه‌اندازیِ خوراییِ دریدایی: تأملاتی الیپتیکال در بابِ «کلمه-فضا-تن» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعدلونیا، حسین بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی مهر، محمد تحلیلی بر نظریة اشیاء ماینونگ [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 79-106]
 • سعیدی مهر، محمد سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 437-458]
 • سیف، سیدمسعود نقش نظام‌بخش تصورات و اصول عقل در فلسفة کانت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 77-88]
 • سیف، سید مسعود مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]
 • سیف، سید مسعود زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • سیفی، مجتبی بررسی تأثیرپذیری مارکس در مفهوم کار از ارباب و بنده‌ی هگل [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 59-75]
 • سفیدخوش، میثم کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 38-55]
 • سیکارد، بث The Creation of Necessity: Making Sense of Cartesian Modality [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-171]
 • سلطان القرایی، خلیل فلسفه و نقش «من» در تعلیم و تربیت و مدیریت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 163-187]
 • سلطان القرایی، خلیل فلسفه مدرنیته و نقش آن در تعلیم و تربیت [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 45-72]
 • سلطان‌القرایی، خلیل بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 89-106]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم اشراق و شهود از نگاه افلاطون [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 1-26]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم Transformation and Transcendence of Artistic Form in Plato's Aesthetic Theory [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 316-331]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمانی، علی دیدگاه هیوم در باب زیبایی [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 71-87]
 • سلمانی، علی نسبت ایده‌آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفه کانت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 43-60]
 • سلمانی، علی رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • سلمانی، علی نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 213-232]
 • سلمانی، علی دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 361-388]
 • سلمانی، علی خطای تراژیک و مسألۀ عدالت در تراژدیهای سه‌گانۀ سوفوکلس [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 412-435]
 • سلمانی، علی امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 134-158]
 • سلیمانی، ثریا محمد بن زکریای رازی: فیلسوف دگراندیش یا طبیب فیلسوف‌نما [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 160-177]
 • سلیمانی، نبی الله انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 185-205]
 • سلیمانی خورموجی، مهدی Place Goes Wrong in Treating Mind-brain Relationship Clarifying why identity theory is neither reasonable nor a mere scientific problem in disguise [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 173-202]
 • سلیمانی خورموجی، مهدی مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]
 • سلیمان‌نژاد، فرهاد زایش دوبارۀ حماسه از فلسفۀ نیچه [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 273-302]
 • سنایی، علی تبیین ناتورالیستیِ رؤیای صادقه: ارسطو و یونگ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 207-230]
 • سنایی، علی بررسی شهود فلسفی و آزمون فکری: مواجهه انتقادی کریپکی با فیزیکالیسم تقلیل-گرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینکلر، الیستایر جی. The Need for the Dualist View to Combat Extremism: How the Dualist View Can Combat Extremis? [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 23-52]

ش

 • شاددل، طیبه خدا در فلسفه افلاطون [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 178-197]
 • شاقول، یوسف مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 17-41]
 • شاقول، یوسف طبیعت انسان و دین در نظر کانت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 143-161]
 • شاقول، یوسف جایگاه «انسان‌شناسی» در نظام اخلاقی کانت [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 219-241]
 • شاقول، یوسف هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 300-326]
 • شاقول، یوسف خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکر، آنتونی ف. The Paradigmatic Significance of Perception in Mullā Ṣadrā’s Philosophy of Being [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 115-143]
 • شاکری، محمد امین منطق، پیش‌منطق یا زیرمنطق: جستاری در باب پایة تحلیل [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 189-208]
 • شاه میر، سعیده The Manifestation Challenge: The Debate between McDowell and Wright [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 287-306]
 • شیبانی، شیبا انسان‌شناسی پلاگیوس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 121-145]
 • شجاری، مرتضی سعادت و رابطۀ آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 3-7]
 • شجاری، مرتضی علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 19-46]
 • شجاری، مرتضی نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 59-75]
 • شجاری، مرتضی جاودانگی نفس از دیدگاه ابن‌میمون و اسپینوزا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 203-219]
 • شجاری، مرتضی زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]
 • شجاری، مرتضی شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاع، آرمان مفهوم «علاقه»: کانت و آدورنو [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-76]
 • شجاعی، مالک ماهیت فلسفه سینوی به چهار روایت معاصر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 209-229]
 • شیخ الاسلامی، محمود تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرخانی، لیلا ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس) [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 249-264]
 • شرف، رهام تبیین ضرورت بکارگیری مشاوره فلسفی در معنادرمانی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 198-223]
 • شریف زاده، محمدرضا واکاوی نگرش دلوز درباره هستی انسان و نسبت آن با مخاطب در هنر تعاملی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 83-99]
 • شفیع بیک، ایمان سقراط: اصلاح‌گرِ اخلاقی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 231-252]
 • شکارچی، فرحناز نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • شکیبی، زینب ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 215-236]
 • شکیبی، زینب فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 64-79]
 • شکری، محمد تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 97-114]
 • شکری، محمد قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرخوار، علی The Historical study and gradual change of Art with the emphasis on theory of End of Art in Hegel's Thought [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 303-315]
 • شکورزاده، پریسا خوانش الن بدیو از پل قدیس [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 165-183]
 • شکورزاده، پریسا اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 230-248]
 • شمشیری، محمدرضا نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • شمشیری، محمدرضا رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 284-299]
 • شهریاری، شیما بررسی نسبت میان ایمان و عقلانیّت در نگاه کرکگور [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 97-120]
 • شهریاری، شیما صرف‌الوجود و مسئله‌ی زبان نمادین (بررسی نظریّه‌ی نمادگرایی تیلیش) [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 309-328]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی تناسب سبک ادبی «مدیتیشن» با روش تحلیلی دکارتی در تأملات1 [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 31-48]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 141-156]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]
 • شهرآیینی، سیدمصطفی ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]
 • شهرآیینی، سید مصطفی فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-67]
 • شهرآیینی، سید مصطفی بررسی مسأله صدق در معرفت‌شناسی دکارت [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 267-283]
 • شهرآیینی، مصطفی وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 107-128]
 • شهرآیینی، مصطفی فلسفه‌ی تطبیقی از نگاه پُل ماسون اُرسِل [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 153-169]
 • شهر آیینی، سید مصطفی Spinoza on Method [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 307-322]

ص

 • صادقی، افلاطون ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 215-236]
 • صادقی، رضا تجربه‌گرایی و چالش تحلیلی‌ها [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 139-158]
 • صادقی، رضا جایگاه تجربه در پارادایم کوهن [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 25-44]
 • صادق پور، میثم Plantinga’s Reformed Epistemology and Religious Extremism: Some Historical Evidences [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 105-116]
 • صادقی حسن آبادی، مجید عقل در نگاه ابن عربی [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 73-98]
 • صادق‌زاده، علیرضا تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 43-67]
 • صادق زاده اسکوئی، بهناز پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • صادقی شهپر، علی The place of Zen Buddhism philosophy in Sohrab Sepehri's poems [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 274-288]
 • صیادمنصور، علیرضا مسئولیت اخلاقی در اندیشه امانوئل لویناس؛ انفعال من در برابر دیگری [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 165-182]
 • صیادمنصور، علیرضا تمثیل مادری-برای/به جای-مسئولیت اخلاقی در اندیشه پدیدارشناسانه امانوئل لویناس [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 317-336]
 • صافیان، محمدجواد بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری* [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 93-129]
 • صافیان، محمدجواد واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 173-205]
 • صافیان، محمدجواد نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 45-63]
 • صافیان، محمدجواد بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 402-420]
 • صافیان، محمد جواد روش‌ پژوهش هایدگر در کتاب «وجود و زمان» [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 71-92]
 • صافیان، محمد جواد جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 75-92]
 • صافیان، محمد جواد Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • صافیان، محمدحواد لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صافیان، محمدحواد *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • صافیان اصفهانی، محمدجواد بررسی مقایسه‌ای مفهوم پدیدار نزد کانت و هیدگر، دلالت‌ها و نتایج هریک [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 233-246]
 • صالحی، امیرعباس تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 142-164]
 • صائبی، غلامرضا نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 279-298]
 • صباغی نوش آبادی، احسان رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 159-181]
 • صبوری، حسین Postmodernism, Philosophy and Literature [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 271-285]
 • صبوری، حسین The Deficiency (Death) or Efficiency (Birth) of Language: Samuel Beckett and Jürgen Habermas [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 264-273]
 • صدرحقیقی، یاشار تطور مفهوم ایجابیت در فلسفۀ سیاسی هگل جوان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 253-271]
 • صدرمجلس، سیدمجید معنا یا غایتمندی زندگی در فلسفۀ افلاطون با تکیه بر آموزۀ «مثال خیر» [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 243-264]
 • صدرمجلس، سید مجید افلاطون و تفکیک مثال زیبایی از مفهوم کلی زیبایی در مهمانی [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 61-83]
 • صدرمجلس، مجید تحلیلی بر مبحث معترضة افلاطون در محاورة ثئای‌تتوس [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 129-145]
 • صدرمجلس، مجید بررسی انتقادی گزارش کاپلستون از نظریة مُثل افلاطونی [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 49-80]
 • صدرمجلس، مجید اشراق و شهود از نگاه افلاطون [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 1-26]
 • صدرمجلس، مجید اتهام افلاطون کورنفورد! نقدی بر یک تفسیر [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 99-126]
 • صفری، عبدارضا هویت عدد در فلسفه تحلیلی فرگه [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 69-101]
 • صفری، عبدالرضا تحول هرمنوتیکی مفهوم پیشینی نزد هیدگر [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 249-267]
 • صلواتی، عبداله بررسی و نقد دو مانع دگرگرایی خدا در فلسفة صدرایی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 137-156]
 • صمدی، هادی معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 45-62]
 • صمدیه، مریم تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 299-316]
 • صمدیه، مریم Mulla Sadra on the Relation of Sharia and Practical Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 289-302]
 • صمیم، رضا زایش دوبارۀ حماسه از فلسفۀ نیچه [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 273-302]
 • صوفیانی، محمود نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 119-137]
 • صوفیانی، محمود رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه‌های عینیّت در فلسفه هوسرل [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 63-93]
 • صوفیانی، محمود ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]
 • صوفیانی، محمود گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • صوفیانی، محمود پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • صوفیانی، محمود Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 305-316]
 • صوفیانی، محمود بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]
 • صوفیانی، محمود رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل [(مقالات آماده انتشار)]
 • صوفیانی، محمود ویژگی های اگزیستانسیال بدن در پدیدارشناسی مرلوپونتی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 293-316]

ض

 • ضیاء شهابی، پرویز سوبژکتیویته در فلسفه دکارت [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 75-100]
 • ضیاء شهابی، پرویز مفهوم فضا در پدیدارشناسی کاسیرر، هایدگر و اشمیتس [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 363-380]
 • ضیاء شهابی، پرویز نقش و جایگاه مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالب زاده، حمید تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 142-164]
 • طالب زاده، سید حمید مسئولیت اخلاقی در اندیشه امانوئل لویناس؛ انفعال من در برابر دیگری [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 165-182]
 • طالعی بافقی، کاملیا Transformation and Transcendence of Artistic Form in Plato's Aesthetic Theory [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 316-331]
 • طالعی بافقی، کاملیا تحلیلی بر اتوس اخلاق‌نگار در هنر ارسطویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، سمیرا ناالهیات: تأکیدی بر گریزناپذیری الهیات [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 197-210]
 • طباطبایی، مرتضی تقسیم پساپدیدارشناسانۀ روابط انسان و تکنولوژی از نظر دون‎آیدی و ظرفیت‎های آن برای اخلاق کاربری تکنولوژی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 43-59]
 • طباطبایی، مینا سادات *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • طباطبائیان نیم آورد، مرتضی ذوق تأله یا تعارضی در نظام وجودشناسی دوانی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 61-75]
 • طریقی، عبدالحسین مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • طریقت پور، حسین روش‌ پژوهش هایدگر در کتاب «وجود و زمان» [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 71-92]
 • طغیانی، شیرین *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلایی ماهانی، محسن نسبیت در تلقّیهای دینی ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-97]

ظ

 • ظهرابی، محمد An Inextricable Interaction and Interrelationship between Applied Linguistics and Philosophical-linguistics [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 357-368]

ع

 • عابدی، مصطفی گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 333-361]
 • عابدی رنانی، علی آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 182-202]
 • عادل زاده، پروانه واکاوی نگرش‌های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 268-288]
 • عاشوری کیسمی، محمد علی بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدااله نژاد، محمدرضا ملاحظاتی در انسان‌شناسی پراگماتیکی کانت [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 131-158]
 • عبدالکریمی، بیژن فیزیکالیسم و اگزیستانسیالیسم [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 159-185]
 • عبدالکریمی، بیژن Heidegger in Iran: A Historical Experience Report [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 195-205]
 • عبدالکریمی، بیژن مرگ سوبژه در عصر شبکه‌های اجتماعی بر اساس مفهوم «واقعیت فرکتال» ژان بودریار [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 327-344]
 • عبدالکریمی، بیژن انتقاد به تفکّر انتزاعی دکارتی از منظر تفکّر تاریخی ویکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالکریمی، بیژن قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالله نزاد، محمدرضا نگاهی بر متافیزیک توصیفی استراوسن [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 93-117]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا How DoesStrawson Unify Epistemology, Ontology and Logic [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 1-14]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا مسأله صدق در نقد عقل محض کانت [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 187-212]
 • عبدالهی، جلال تعیّن ناقص و رئالیسم علمی [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 224-247]
 • عبدالهی راد، هاله بررسی نظریه طراحی هوشمند و چالشهای آن با نظریه تکامل (آیا نظریه طراحی هوشمند یک نظریه صرفاً علمی است؟) [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 303-326]
 • عبدالهی راد، هاله نقد و بررسی تبیین‌های تکاملی رفتار اخلاقی در انسان و سایر گونه‌ها: نوع‌دوستی زیستی و نوع‌دوستی اخلاقی [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 91-104]
 • عبدالهی راد، هاله Critique and Investigation of the Evolutionary Ethical Behavior Explanations based on Francisco Ayala’s Theories [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]
 • عبداله نژاد، محمدرضا Metaphysics of Logical Realism [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 1-21]
 • عبداله نژاد، محمدرضا بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 17-29]
 • عبداله نژاد، محمد رضا بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 363-385]
 • عبدل آبادی، علی اکبر نگاهی تحلیلی و انتقادی به شهودگروی اخلاق‌شناختی تامس‌رید [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 103-120]
 • عبدل آبادی، علی اکبر گستره و دامنۀ شهودگروی اخلاقی مور [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 119-130]
 • عبدل آبادی، علی اکبر نگاهی تحلیلی- انتقادی به آرای جی.ئی.مور دربارۀ نسبت «شهود» با توجیه احکام اخلاقی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 121-137]
 • عبدل آبادی، علی اکبر تقریری از آرای جی. ئی. مور دربارۀ نقش "شهود" در تشکیل تصوّرات و تصدیقات اخلاقی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 77-90]
 • عبدل‌آبادی، علی‌اکبر نگاهی به جایگاه مفهوم «استعلایی (Transcendental)» در فلسفۀ نظری کانت * (با توجّه به پاره‌ی از مصادیق آن در کتاب نقد عقل محض) [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 81-103]
 • عبدنیکفرجام، بیتا زیباشناسیِ گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدلی، محمدرضا مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • عزیزی، رامین رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 91-109]
 • عزیزیان، علی معنای فردیت و تعادل تراژیک در اشعار حافظ (نگرشی به اشعار حافظ از دیدگاه امر دیونیزوسی و آپولونی در فلسفه‌ هنر نیچه) [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 123-146]
 • عیسی‌زاده، آیاز Redefining Cartesian Reductionism in Biological Issues with Big Data, such as COVID-19 Worldwide Pandemic, Using Formalism based on the Intermediate Attitude of Rationalism and Empiricism [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسگری، احمد نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 193-216]
 • علیا، مسعود جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 95-109]
 • علیا، مسعود لایب نیتس: رستنگاه زیبایی‌شناسی مدرن [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 157-177]
 • علیا، مسعود نسبت والایی و اخلاق در تفکر پیشانقدی کانت (با تکیه بر دو اثر مشاهدات... و ملاحظات...) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 335-352]
 • علی اکبر مسگری، احمد نظریّۀ حکم کانت: نظریّۀ حمل صریح یا ضمنی؟ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 247-270]
 • علایی نژاد، حمید ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی حسن زاده اصل، معصومه مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 105-119]
 • علیزاده، بهرام برهان اخلاقی به روایت استفن لیمن [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 248-266]
 • علیزاده اقدم، مسعود بررسی اجمالی مفهوم طبیعت در سه نقد کانت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 363-385]
 • علیزاده سالطه، عزیز تاریخ فلسفه و جایگاه ‌آن در آثار صدرالمتألهین و علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 85-102]
 • علیزمانی، امیرعباس ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 215-236]
 • علیزمانی، امیرعباس داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • علیشیر، علی بررسی نحوه آشکارگی امر قدسی در مساجد اسلام و معابد هندوئیزم [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 289-318]
 • علی عسگری، مجید رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 159-181]
 • علمی، زهرا بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 89-106]
 • علمی، قربان انسان‌شناسی پلاگیوس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 121-145]
 • علم الهدا، سید علی نقد دیدگاه معاصرین در حل شبهه تعارض میان «مشهوری» بودن و «عقلی» بودن گزاره‌های اخلاقی در نگاه ابن سینا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 213-230]
 • علوی، محمدتقی تأملی بر فلسفة احکام و مقاصد شرع [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 161-189]
 • علومی مقدم، مهیار مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عین اله زاده صمدی، اصغر بررسی دو دلیل در مورد عدم فراگیری اصل علیت [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 71-87]
 • عین اله زاده صمدی، اصغر اصالت وجود، تقدم حکمت بر قدرت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 157-172]
 • عنبرسوز، محمد نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 77-89]

غ

 • غرویان، محسن Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]
 • غفاری، علی بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری* [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 93-129]
 • غلامی، طیبه نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • غلامی پورفرد، وحید هستی‌شناسی ابژه‌های داستانی با نگاهی به رای اینگاردن [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 231-254]
 • غلامعلی، هانیه تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 340-357]

ف

 • فایدئی، اکبر جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 173-187]
 • فیاض، ایراندخت تبیین و نقد رویکرد پارادایمی در اندیشه‌های تربیتی غرب [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 166-188]
 • فاضلی، علیرضا تبیین ناتورالیستیِ رؤیای صادقه: ارسطو و یونگ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 207-230]
 • فاضلی، محمدهادی اخلاق و نظریه‌ی نفس در اندیشه‌ی استیچ: آوردگاه روان‌شناسیِ اخلاق و علوم شناختی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 111-135]
 • فاطمی، عبدالرحیم ناسازگاری درونی دیدگاه ویتگنشتاین متأخر [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 113-130]
 • فاطمی، عبدالرحیم نقد رویکرد ناواقع‌گرایی ویتگنشتاین در باورهای دینی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 179-196]
 • فاطمی نیا، محمد حسن نسبت دوگانه انگاری ویژگی و فیزیکالیسم غیرتقلیل گرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، حسن A comparative Survey on the Stages of Philosophical Training in Plato’s Allegory of Cave, in the Four Mystical Journeys, and in Mulla Sadra’s al-Asfar [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 81-94]
 • فتحی، حسن بررسی گزارش و نقد ارسطو از نظریۀ اشتراکی افلاطون [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 131-148]
 • فتحی، حسن معنا یا غایتمندی زندگی در فلسفۀ افلاطون با تکیه بر آموزۀ «مثال خیر» [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 243-264]
 • فتحی، حسن زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]
 • فتح زاده، حسن اخلاق در پدیده‌شناسی هوسرل [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 147-171]
 • فتح زاده، حسن تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل [دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، 1395، صفحه 111-124]
 • فتح‌زاده، حسن تقابل من ‌ـ‌ دیگری: معضل اخلاق [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 147-159]
 • فتح‌زاده، حسن در باب ریاضیات و واقعیت [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 89-102]
 • فتح‌زاده، حسن در پاسخ به «چرایی» [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 139-154]
 • فتح‌زاده، حسن ناالهیات: تأکیدی بر گریزناپذیری الهیات [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 197-210]
 • فتح‌زاده، حسن طرح ایده تن‌سیاست بر اساس اندیشه‌های کریستوا [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 255-272]
 • فتح‌زاده، حسن اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 89-108]
 • فتح‌زاده، حسن زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]
 • فتح طاهری، علی Leibniz’s Monads and Mulla Sadra’s Hierarchy of Being: A Comparative Study [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 95-108]
 • فتح طاهری، علی بررسی مسألة شرّ در اندیشة لایب‌نیتس [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 105-129]
 • فتح طاهری، علی مشخصه‌های امر پیشین نزد کانت [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 21-42]
 • فتح طاهری، علی آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 231-252]
 • فتح طاهری، علی Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 181-195]
 • فتح طاهری، علی اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 230-248]
 • فخار نوغانی، سعیده معرفت‌شناسی فضیلت‌محور و مسئله توجیه [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 183-193]
 • فرامرزقراملکی، احد بازبینی کوگیتوی دکارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرامرز قراملکی، احد اخلاق و نظریه‌ی نفس در اندیشه‌ی استیچ: آوردگاه روان‌شناسیِ اخلاق و علوم شناختی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 111-135]
 • فریدی خورشیدی، منیره تبیین مساله تکنولوژی و جایگاه آن در الهیات عقلی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-76]
 • فرنام، علیرضا Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • فرنام، علیرضا بودن یا نبودن: پاندومی کووید- 19، زمانی برای فعال شدن بنیادی ترین تعارض های دازاین [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 31-50]
 • فرهادی، اشرف نگاه انتقادی گادامر به هوسرل [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 23-42]
 • فیروزبخت، ساجده بررسی مسأله صدق در معرفت‌شناسی دکارت [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 267-283]
 • فیروزی مقدم، محمود مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیضی، سمانه «زیست‌جهان» در پدیدارشناسی آلفرد شوتز [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحی، احمد حسین تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحی، اسدالله قیاس اقترانی شرطی نزد اثیر الدین ابهری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 271-295]
 • فلاحی، اسداله شرطی اتفاقی در منطق جدید [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 105-133]
 • فلسفی، حسین Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]
 • فنی اصل، عباس جاودانگی نفس از دیدگاه ابن‌میمون و اسپینوزا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 203-219]
 • فهیمی فر، اصغر نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 317-339]

ق

 • قاسمی، حمید خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراک [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 191-235]
 • قبادی، آرتمیس رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 284-299]
 • قدرتی، ابراهیم مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • قربانی، علی عقل هیولانی مفارق(separate Matterial Intellect) در فلسفه ابن‌رشد [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 171-187]
 • قربانی، قدرت الله Mulla Sadra and Hume on Comparative Analyzing of Causality [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 241-257]
 • قربانی، قدرت الله نسبت انحصارگرایی و معیارهای عقلانیت گفتگوی سنت‌های دینی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 273-292]
 • قربانی، قدرت الله تنوع ادیان و مساله دیگری دینی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 337-353]
 • قربانی سی سخت، خدیجه مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 121-135]
 • قریب گرکانی، پروانه مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 203-225]
 • قریشی خوراسگانی، سیدجمال هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 300-326]
 • قریشی خوراسگانی، سیدجمال رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلی زاده، خدیجه مسأله صدق در نقد عقل محض کانت [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 187-212]
 • قلندری، حجت نقد جماعت‌گرایانه از بحران اخلاقی مدرنیته: بررسی چگونگی ساخت یک جامعۀ اخلاقی در اندیشه مک اینتایر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 226-247]
 • قمی، محمد باقر Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 219-240]
 • قنبری، بخشعلی مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 319-336]
 • قوام صفری، مهدی ارسطو و بنیادگذاری تبیین علمی [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 103-134]
 • قوام صفری، مهدی پیشگذارده و تناقض: تعریفِ پیشگذارده در آثار منطقی ارسطو [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 327-351]
 • قوام صفری، مهدی Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 219-240]
 • قوام صفری، مهدی اندیشۀ اخلاقی ابن سینا [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 337-360]
 • قیوم زاده، کامران تبیین معنایی گزاره‌های شرطی در منطق رواقی-مگاری [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 297-315]

ک

 • کیان خواه، لیلا تحلیلی بر نظریة اشیاء ماینونگ [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 79-106]
 • کاوندی، سحر مشکل محاسبه در فایده‌گرایی: نقد و بررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 195-216]
 • کاوندی، سحر توجیه نظریة پیدایی عالم در ترازوی نقد: (مدل سینایی، مدل اشراقی) [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 1-29]
 • کاوندی، سحر فرونسیس در نظام فکری افلاطون [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 317-337]
 • کدیور، محسن نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 127-153]
 • کدیور، محسن تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 199، 1385، صفحه 155-174]
 • کرامت فر، ناصر اخلاق بیوفیلی مبتنی بر نظریات فروم در»مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرباسی زاده، علی شرح و بسط پروکلوس از اشارات افلاطون به مسئلة شرور و نسبت آنها با عنایت و فاعلیت الهی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 27-48]
 • کرباسی‌زاده، علی رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی Overcoming Cartesian Dualism in Light of Mulla Sadra's Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 95-108]
 • کرباسی‌زاده اصفهانی، علی هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 300-326]
 • کرد نوغانی، مهدی گلاسنهایت و مسئله‌ی اراده در فلسفه‌ی هایدگر [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 283-307]
 • کرد نوغانی، مهدی دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 361-388]
 • کریمی، بیان تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]
 • کریمی، بیان سوبژکتیوته بدن‌مند اخلاقی: فوکو و لویناس [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 354-369]
 • کریمی، بیان خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 248-267]
 • کریمی، بیان The rise of the "Other" and the fall of the "Self" From Hegel to Derrida [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمد حسن مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 121-135]
 • کریمی ترشیزی، احسان موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 381-398]
 • کریمی ترشیزی، احسان خاستگاه زیست‌شناختیِ انسان‌شناسی فلسفی هلموت پلسنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی قره‌بابا، سعید تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 189-207]
 • کشفی، عبدالرسول داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 122-141]
 • کشفی، عبدالرسول بازبینی کوگیتوی دکارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلانتر، سید عمار پیشگذارده و تناقض: تعریفِ پیشگذارده در آثار منطقی ارسطو [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 327-351]
 • کلانتری، سید علی Dose the Conceptual Interdependency of Belief and Desire Undermine the Normativity of Content? [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 95-103]
 • کلباسی، حسین هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشلایرماخر [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 55-77]
 • کلباسی، حسین تحلیل خوانش مارتین هایدگر از نقد اوّل ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 155-175]
 • کلباسی اشتری، حسین اصالت نظریه فرا اخلاقی خوب و توجیه آن در فعل اخلاقی از دیدگاه راس در پرتو اندیشه های کانت و مور [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 339-360]
 • کلباسی اشتری، حسین قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی زاده، طاهره عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشۀ شیعی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 211-230]
 • کوررنگ بهشتی، رضا شرح و بسط پروکلوس از اشارات افلاطون به مسئلة شرور و نسبت آنها با عنایت و فاعلیت الهی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 27-48]
 • کوکب، سعیده فرضیۀ خداباوری و اصل سادگی از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 479-500]
 • کوهی گیگلو، توکل بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن ملاصدرا در برابر آن [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 111-136]
 • کوهی گیگلو، توکل Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach) [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 275-290]
 • کوهی گیگلو، توکل بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 65-80]

گ

 • گراهام، گوردن Religion and Spirituality: Adam Smith versus J-J Rousseau [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 83-93]
 • گراوند، سعید مقام تفکر و شهود در گلشن راز و سوتره‌های مهایانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 209-229]
 • گل یار، لیلا نظریة انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 135-148]
 • گلستانی، هاشم نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 261-278]
 • گلشنی، مهدی علّیت و پیش‌بینی‌‌ در کیهان‌شناسی مدرن [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 352-378]
 • گلشنی، مهدی The Role of Metaphysics: As a Bridge between Science and Religion [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 369-384]
 • گنجی پور، زهرا رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 268-292]
 • گودرزی، مرتضی مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 195-216]
 • گوزلی، زهرا علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 19-46]
 • گوزلی، زهرا زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 117-138]

م

 • ماحوزی، رضا نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-122]
 • ماحوزی، رضا جدال مکانیسم و غایت‌مندی در نقدهای اوّل و سوّم کانت و راهِ استعلایی کانت برای آن [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 131-153]
 • ماحوزی، رضا امر سوم در احکام تألیفی پیشینی در فلسفة کانت [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 89-104]
 • ماحوزی، رضا کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 177-196]
 • ماحوزی، رضا رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • ماحوزی، رضا کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 361-380]
 • ماحوزی، رضا آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 279-304]
 • مازیار، امیر مفهوم «علاقه»: کانت و آدورنو [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-76]
 • مازیار، امیر هنردر اندیشه دکتر سید حسین نصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مافی شیراز، امیررضا مرگ سوبژه در عصر شبکه‌های اجتماعی بر اساس مفهوم «واقعیت فرکتال» ژان بودریار [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 327-344]
 • ماکوئی، یاسمین اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات [(مقالات آماده انتشار)]
 • میانداری، حسن نقد و بررسی تبیین‌های تکاملی رفتار اخلاقی در انسان و سایر گونه‌ها: نوع‌دوستی زیستی و نوع‌دوستی اخلاقی [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 91-104]
 • میانداری، حسن Critique and Investigation of the Evolutionary Ethical Behavior Explanations based on Francisco Ayala’s Theories [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]
 • ماهان، فرناز Redefining Cartesian Reductionism in Biological Issues with Big Data, such as COVID-19 Worldwide Pandemic, Using Formalism based on the Intermediate Attitude of Rationalism and Empiricism [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبلغی، عبدالمجید نسبت زیبایی‌شناسی و عقلانیت ارتباطی منطق زیبایی‌شناسانه «عقلانیت ارتباطی» در اندیشه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حکم» کانت و «هنر مدرن» آدورنو [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 91-110]
 • مبلغی، عبدالمجید بررسی امکان و توضیح وقوع بهره‎گیری از روش‌شناسی‌های پست‌مدرن در الهیات [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 137-155]
 • مبلغی، عبدالمجید فلسفه سیاسی و مواجهه با کرونا؛ مواجهه با همه‌گیری ویروسی کووید-19 از منظر فلسفه سیاسی معاصر [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 137-161]
 • مبینی، مهتاب پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 23-60]
 • مثمر، رضا خوبی، خوش‌کامی و پذیرش جهان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 293-314]
 • محبیان، امیر جایگاه نگرش الهیاتی و نظریۀ تکاملی در اندیشۀ جان دیویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا پنداره‌گرایی ارزشی در فلسفه‌ نیچه (بازنگری تقریری از ندیم حسین) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 389-409]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا Quine on Charity and Rationality [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 134-147]
 • محبوبی آرانی، حمیدرضا کالیکلس در برابر سقراط یا زندگی کنشگرانه سیاست‌مدار و زندگی نگرورزانه فیلسوف [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 345-362]
 • محجل، ندا ویژگی های اگزیستانسیال بدن در پدیدارشناسی مرلوپونتی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 293-316]
 • محسنی، اعظم جایگاه «انسان‌شناسی» در نظام اخلاقی کانت [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 219-241]
 • محمدی، عبدالحمید ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی‌ آغداش، محمد Violence du langage dans l’œuvre dramatique de Samuel Beckett : la quête du néant [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 339-355]
 • محمدی توغری، مهدیه طبیعت انسان و دین در نظر کانت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 143-161]
 • محمدی روزبهانی، کیانوش تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 43-67]
 • محمدعلی خلج، محمدحسین قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 91-116]
 • محمود، ادریس Does Shahrazuri Follow the Illuminationist Descendants on Celestial Beings in alRumuz [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 109-116]
 • مخبر دزفولی، علی برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت [دوره 1، شماره 202، 1386، صفحه 17-58]
 • مختاری، محمود علّیت و پیش‌بینی‌‌ در کیهان‌شناسی مدرن [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 352-378]
 • مختاری، محمود صدق قضایای این‌همانی‌ در علوم طبیعی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 231-248]
 • مداین، سید محمد امین اگوی تجربی از دیدگاه برنتانو و هوسرل اول [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 370-385]
 • مذهبی، جعفر نقش فیلسوف در پدیدارشناسی هگل با نظر به آرای ویتگنشتاین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 411-428]
 • مرادخانی، علی تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 97-114]
 • مرجانی، محدثه نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 317-339]
 • میرحسینی، زینب the criterion of truth in Epicureanism and Charvaka philosophy (a criticism on charvaka) [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 55-71]
 • مردیها، مرتضی پیچیدگی امور و دشواری تبیین علّی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 315-333]
 • میرزایی، داود رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 175-194]
 • میرزایی، داوود نقد و بررسی تفسیر اخلاقی از استنتاج زیباشناختی در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 213-232]
 • میرزایی، سینا فلسفه‌ی تطبیقی از نگاه پُل ماسون اُرسِل [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 153-169]
 • میرزایی، محمدسینا بررسی انتقادی رابطه‌ی دین و سیاست در رساله‌ی الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرلو، محمد مهدی نوروفلسفه از آغاز تا به امروز [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-158]
 • میرهاشمی اسفهلان، سید مهدی زبان نمادین از دیدگاه پل تیلیش [دوره 3، شماره 210، 1388، صفحه 1-26]
 • مروت، علی اصغر تأملی بر نفی مابعدالطبیعه متعالی در فلسفه کانت بر پایه اثبات ایدئالیسم استعلایی [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 173-194]
 • مروت، علی اصغر کانت و بی معنایی مابعدالطبیعه [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 386-403]
 • مروجی، احسان مفهوم فضا در پدیدارشناسی کاسیرر، هایدگر و اشمیتس [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 363-380]
 • مروجی، احسان نقش و جایگاه مفهوم اتمسفر در پدیدارشناسی نوین هرمان اشمیتس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعود، محمد بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری* [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 93-129]
 • مسعودی، جهانگیر معرفت‌شناسی فضیلت‌محور و مسئله توجیه [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 183-193]
 • مسعودی، جهانگیر نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 77-89]
 • مشاعی، سارا مطالعه تطبیقی آرای ژیل دلوز و نلسون گودمن در نقاشی و ادبیات مدرن با تمرکز بر مفهوم گریز از بازنمایی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 358-378]
 • مشکات، محمد بررسی تأثیرپذیری مارکس در مفهوم کار از ارباب و بنده‌ی هگل [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 59-75]
 • مصباحی، مریم Autrui " selon Lévinas et Blanchot" [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 291-303]
 • مصباحیان، حسین در آمدی پدیدارشناختی بربحران کووید۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 305-331]
 • مصباحیان، حسین اکسل هونت و اخلاق به‌رسمیت‌شناسی: موانع و امکانات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصطفوی، شمس الملوک زیست‌جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 130-146]
 • مصطفوی، شمس الملوک مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 203-225]
 • مصطفوی فرد، حامد سیر تطوّر الگوهای تمایز علوم در اندیشه متفکران مسلمان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 125-152]
 • مصلح، علی اصغر مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 195-216]
 • مصلح، علی اصغر نظریة انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید [دوره 3، شماره 214، 1388، صفحه 135-148]
 • مصلح، علی اصغر هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 43-60]
 • مصلح، علی اصغر قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصلح، علی‌اصغر تفسیر واسازانة هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت1 [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 159-180]
 • مظفری، فاطمه بررسی سراسربینی فوکویی در داستان "احضاریه" اثر دونالد بارتلمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معیرزاده، مریم ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا اِلیس [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • معصومی، سعید دیدگاهی در مورد واقعیت فیزیکی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 56-74]
 • معصومی، سعید تعین ناقص و واقع گرایی ساختاری هستی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معصومی، سعید برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 379-401]
 • معین، امراله اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب نیتس [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 23-53]
 • مفتونی، نادیا Does Shahrazuri Follow the Illuminationist Descendants on Celestial Beings in alRumuz [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 109-116]
 • مقیم نژادحسینی، سیده محبوبه هنردر اندیشه دکتر سید حسین نصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملایوسفی، مجید شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 161-176]
 • ملایوسفی، مجید ارسطو و نظریه تصمیم (پروهایرسیس) [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 249-264]
 • ملایوسفی، مجید تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون (ایده خیر) [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 299-316]
 • ملایوسفی، مجید بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، علیرضا نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی‌های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 265-282]
 • منتظری، لیلا مطالعه تطبیقی آرای ژیل دلوز و نلسون گودمن در نقاشی و ادبیات مدرن با تمرکز بر مفهوم گریز از بازنمایی [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 358-378]
 • منجمی، علیرضا تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، امیرحسین بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 169-194]
 • منصوری، عباسعلی محمد بن زکریای رازی: فیلسوف دگراندیش یا طبیب فیلسوف‌نما [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 160-177]
 • منصوری، علیرضا تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 221-245]
 • منصوری، علیرضا فرایند تکامل در لامارکیسم و داروینیسم؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوریان، یزدان پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 23-60]
 • منصوری نوری، امیرحسین نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 81-96]
 • منطقی فسایی، گلناز Gilles Deleuze: Beyond Peirce’s Semiotics [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 1-37]
 • مهدوی، محمد Mulla Sadra on the Relation of Sharia and Practical Philosophy [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 289-302]
 • مهدوی، محمد نقش قوه خیال در تبیین وحی از دیدگاه حکیم ابن سینا و ملاصدرا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی نژاد، محمدحسین ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 215-236]
 • مهرابی، عصمت پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 139-158]
 • مهرزاد صدقیانی، فاطمه نسبت والایی و اخلاق در تفکر پیشانقدی کانت (با تکیه بر دو اثر مشاهدات... و ملاحظات...) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 335-352]
 • مهروند، احد اخلاق بیوفیلی مبتنی بر نظریات فروم در»مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موحدی، محمدجواد بررسی رابطة وظیفه¬گرایی با نتیجه‌گرایی [دوره 4، شماره 216، 1389، صفحه 155-179]
 • موحدی، محمد جواد جایگاه اخلاق در اندیشه هایدگر و جایگاه هایدگر در فلسفه اخلاق [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-138]
 • موحدی، محمد جواد افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 197-213]
 • موسوی، سیدمختار بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 353-373]
 • موسوی‌کریمی، میرسعید نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی‌های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 265-282]
 • موسوی نژاد، سیدمهدی بازنمایی اندیشۀ مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 157-174]
 • مولایی بیرگانی، سیمین Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]
 • مولائی، اصغر شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، مصطفی The Role of Sense in Ibn Sīnā's Epistemology [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، ناصر پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 381-394]

ن

 • نادری، منیره بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 402-420]
 • نجفی افرا، مهدی Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 148-168]
 • نخعی، بیتا اصالت نظریه فرا اخلاقی خوب و توجیه آن در فعل اخلاقی از دیدگاه راس در پرتو اندیشه های کانت و مور [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 339-360]
 • ندرلو، بیت الله تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 119-136]
 • ندرلو، بیت الله Mystical Awakening (Yaqzah) and Being-Mindfulness: Towards a Comparative Understanding of the Mystical Relevance of the Ontological Philosophies of Heidegger and Sadra [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 169-180]
 • نریمانی، نیما نئوداروینیسم؛ طبیعت‌گرایی در برابر شواهد تجربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیرومند شیشوان، مهدیه جایگاه تجربة زیسته از منظر فلسفة بدن در فرایند طراحی و خلق مکان [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 25-52]
 • نژادایران، محمد واکاوی نسبت میان آگاهی و سوژه در اندیشه سیاسی لویی آلتوسر [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 137-152]
 • نژاد محمّد، وحید Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 305-316]
 • نژندی منش، هیبت الله بررسی تحقق صلح کانتی از رهگذر حاکمیت بین المللی قانون [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 115-129]
 • نصری، امیر بر اثرِ خورشید سیاه در ورطه‌اندازیِ خوراییِ دریدایی: تأملاتی الیپتیکال در بابِ «کلمه-فضا-تن» [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصری، امیر مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته‌های اولیه‌ی والتر بنیامین [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 429-450]
 • نصری، امیر لِم های فلسفی ساختن هنر از منظر دریدا [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 141-159]
 • نصری، عبدالله بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 353-373]
 • نصری، عبدالله بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، احسان زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 375-397]
 • نظری، محمدعلی Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • نظری، محمد علی نوروفلسفه از آغاز تا به امروز [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 1-158]
 • نمایندگی، زهرا آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 231-252]
 • نوالی، محمود Elan vital chez Bergson [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 121-128]
 • نوالی، محمود حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 107-124]
 • نوالی، محمود «من» به عنوان اصلی‌ترین انگیزۀ انسانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 379-407]
 • نوالی، محمود L'influence du mysticisme islamique sur l'éducation iranienne [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 357-369]
 • نوالی، محمود کـرونا ویـروس به مثابه «مـوت اصغر» [دوره 14، شماره 31، 1399، صفحه 163-168]
 • نوری، مرتضی نقد جماعت‌گرایی بر لیبرالیسم و ارزیابیِ آن از منظرِ ریچارد رورتی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 409-444]
 • نوری، مرتضی رویارویی تفسیرگرایی حقوقی و پراگماتیسم حقوقی: یک ارزیابی [دوره 14، شماره 30، 1399، صفحه 101-121]
 • نوری سنگدهی، زهرا رابطه‌ی کل و جزء در فلسفه‌ی لایب‌نیتس [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 45-58]
 • نوری سنگدهی، زهرا فوسیس و نوموس در افلاطون [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 283-311]
 • نورمحمدی نجف آبادی، یحیی حرکت در مجردات بر پایه مبانی فلسفه اسلامی [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 253-283]
 • نوروزی، حسین مبانی فلسفی اصلاح دینی از دیدگاه پل‌تیلیش [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 103-118]
 • نوظهور، یوسف تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله‌ای جدید و یا تقریری نو از مسأله‌ای کهن [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 177-199]
 • نوظهور، یوسف تحلیلی نو از چیستی فلسفۀ تحلیلی [دوره 4، شماره 219، 1389، صفحه 119-136]
 • نوظهور، یوسف نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 135-159]
 • نوظهور، یوسف جاودانگی نفس از دیدگاه ابن‌میمون و اسپینوزا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 203-219]
 • نوظهور، یوسف تراکتاتوس؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به فلسفه [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-95]
 • نوظهور، یوسف تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 77-89]

و

 • واعظی، سیدحسین احیاء واقعیت قدسی طبیعت راه‏حل بحران زیست‏محیطی (نقد و بررسی دیدگاه فلسفی سیدحسین نصر) [دوره 13، شماره 27، 1398، صفحه 95-116]
 • واعظی، سید حسین Analysis of self-awareness based on suspended man from the perspective of Ibn Sina and Suhrawardi [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 72-82]
 • واله، حسین Theory of Knowledge in Islamic Intellectual Tradition [دوره 14، شماره 32، 1399، صفحه 332-356]
 • وان دن، مارک An Aesthetics of Nature Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 129-137]
 • وحیدوحدت، پریناز Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 235-245]
 • وسی، دیوید روش پرسش و پاسخ به عنوان یک اصل نیک اندیشی (حسن نظر) در هرمنوتیک گادامر [دوره 2، شماره 203، 1387، صفحه 1-14]
 • وکیل‌زاده، رحیم تأملی بر فلسفة احکام و مقاصد شرع [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 161-189]
 • وولکر، کاثرینا The Humanisti Heritage of Muhammad Arkoun [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 203-227]

ه

 • هاتف، مهدی جایگاه منطق در تقسیم‌بندی علوم ارسطو [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 63-96]
 • هاتف، مهدی هم‌ارزی تکامل نهاد اخلاق در فرد و نوع با رجوع به اندیشة فروید [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 97-116]
 • هاتف، مهدی ترجمه نا‌‌پذیری نظریه های علمیِ با واژگان متفاوت [دوره 12، شماره 25، 1397، صفحه 285-305]
 • هاشمی، حمیدرضا نظریة ادراکات اعتباری و نتایج علمی و عملی آن [دوره 2، شماره 205، 1387، صفحه 125-156]
 • هاک، سوزان Five Answers on Pragmatism [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 1-14]
 • هانا، رابرت How to Escape Irrelevance: Performance Philosophy, Public Philosophy and Borderless Philosophy [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 55-82]
 • همتی، ذوالفقار ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم [دوره 13، شماره 26، 1398، صفحه 395-421]
 • همتی مقدم، احمدرضا معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 45-62]
 • هوراسیو دِ سَ پِرِیرا، رابرتو Naturalizing Self-Consciousness [دوره 12، شماره 24، 1397، صفحه 145-170]

ی

 • یزدانی، محمد حسن بنیان های فلسفی و معرفت‌شناختی زمینه‌گرایی در شهرسازی و معماری پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدانی، هما تاملی بر جایگاه جنسیت در هویت فرد: تشریح و نقد نظریه "ذات گرایی وحدت بخش" شارلوت ویت [دوره 15، شماره 35، 1400، صفحه 340-357]
 • یعقوبی بجمعه، هدیه موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن [دوره 15، شماره 34، 1400، صفحه 381-398]
 • یعقوبی نوتاش، مسعود Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective [دوره 13، شماره 28، 1398، صفحه 305-316]
 • یغمائی، ابوتراب دربارۀ مسألۀ رابطۀ بدون مربوط [دوره 14، شماره 33، 1399، صفحه 404-425]
 • یوسفی، سجاد رویکرد نقدی ابن‌رشد از حدود کاربرد عقل و حضور آن در تفکر فلسفی غرب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 167-181]